Ik was een Vreemdeling (Matt. 25:43)

10 oktober 2011 § Een reactie plaatsen

Reimer van Ruiten (Gemeente Heerenveen) vraagt zich af wat deze uitspraak van de Heiland in 2011 betekent. Wat zou Jezus doen?

Het lot van de uitgeprocedeerden lijkt hopeloos en onafwendbaar, maar het kan ons minimaal helpen eens na te denken over hoe we hier mee omgaan vanuit het evangelie. Als behalve kerklid Reimer van Ruiten(AFA) ook VVDer Ruud Vermeulen (wethouder te Tiel) zich inzet, dan kunnen we dat allemaal als heiligen der laatste dagen.

berichtgeving op nieuwsuur.nl – klik hier om het bericht op MVG te lezen en de indrukwekkende video te zien.

In het Groningse Ter Apel, ver van de bewoonde wereld, staat een VBL, een Vrijheids Beperkende Locatie. Hier leven 700 illegale asielzoekers die wachten op uitzetting. Maar uit cijfers blijkt dat Ter Apel maar eenderde van de asielzoekers daadwerkelijk uitzet.

Niet humaan
Er zijn nauwelijks voorzieningenen en de mensen die er zitten, mogen niet verder komen dan de gemeentegrens. De PvdA wil dat minister Leers Ter Apel sluit. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten volgens de partij voortaan vanuit een asielzoekerscentrum, of vanuit de vertrouwde omgeving van het dorp of de plaats waar zij wonen hun terugkeer naar het land van herkomst voorbereiden en realiseren.

De gehele oppositie steunt dat plan van de PvdA. Er is dus één stem tekort voor een meerderheid. Minister Gerd Leers laat weten dat zijn beleid onveranderd blijft. Hij blijft voorstander van een vrijheidsbeperkende locatie.

Begin deze maand protesteerden de Anti Fascistische Actie (AFA) Fryslan er tegen het vluchtelingbeleid van minister Leers. “Dat is onder het huidige kabinet veel strenger geworden door de PVV een plezier te doen”, verklaarde Reimer van Ruiten van AFA. De omstandigheden in het centrum zijn volgens hem niet humaan. “Kinderen leven achter hekken en mensen worden tegen hun wil vastgehouden.”

Praktijk
Ook vertegenwoordigers van kerken hebben geprotesteerd tegen het asielbeleid van het kabinet-Rutte. Ze deden dat in februari bij een werkbezoek aan uitgeprocedeerde vreemdelingen in Ter Apel.

De bedoeling was dat mensen maar korte tijd in Ter Apel verblijven, maar de praktijk is heel anders, zo ontdekte Nieuwsuur.

In de reportage een gesprek met een gezin dat nu twee jaar en twee maanden in Ter Apel woont. Al die tijd leven de gezinsleden uit koffers omdat uitzetting elk moment dreigt.

bron: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/269102-pvda-wil-ter-apel-sluiten.html

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op (Matt. 25:43)

Advertentie

Mitt Romney en Wall Street

7 oktober 2011 § Een reactie plaatsen

Mitt Romney zal waarschijnlijk de republikijnse presidentskandidaat zijn die het tegen de zittende president Barack Obama gaat opnemen in de amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012. Mitt Romney wordt als geen ander krachtig gesteund door de financiele instellingen op Wall Street, in een tijdperk waarin wereldwijd door mensen massaal gedemonstreerd wordt tegen bedreiging van de vrijheid door de enorme macht van een relatief klein aantal personen en machtige ondernemingen. Hoe verhouden de financieel-economische denkbeelden van presidentskandidaat Mitt Romney zich tot de onderstaande kerkelijke verklaring over de economie uit 1875?

een kerkelijke verklaring over de economie – 1875

De menselijke ervaring heeft geleerd dat samenlevingen en landen waarin de welvaart eerlijk is verdeeld, deze de meeste vrijheid genieten, ’t minst zijn blootgesteld aan tirannie en onderdrukking, en ’t minst lijden onder het kwaad veroorzaakt door allerlei luxurieuze gewoonten. In zo’n systeem, mits zorgvuldig bewaakt, is er geen ophoping van goederen en eigendommen in de handen van slechts enkelen, vooral als er wetten van kracht zijn die rente voor geleend geld of goed verbieden.

Een van de grootste plagen waarmee ons land momenteel wordt geteisterd is de, op zich toe te juichen toename van de welvaart, in de handen van verhoudingsgewijs slechts een klein aantal individuen. De vrijheid waar onze voorouders zo nadrukkelijk voor streden, en waarvan wij de erfgenamen zijn, die vrijheid wordt bedreigd door de enorme macht van een klein aantal personen en machtige ondernemingen daartoe in staat gesteld door de opeenhoping van welvaart. Middels haar verleidelijke invloed zien we allerlei gevolgen die bij gelijke verdeling onmogelijk zouden zijn in onze bestuursvorm, en die in het hele land zowel de lokale als de nationale wetgeving dreigen te beinvloeden.
Als dit kwaad geen halt wordt toegeroepen, als er geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de rijken rijker worden, en de armen in behoeftigheid toenemen, dan staat dit land een ramp te wachten, want de geschiedenis leert ons dat een dergelijke ontwikkeling de voorbode was van de val van machtige naties.

Jaren geleden werd algemeen aangenomen dat Heiligen der Laatste Dagen aan dezelfde wereldse gevaren blootstonden als overal ter wereld. De toenmalige stand van zaken veroorzaakte de toename van rijkdom voor enkelen ten koste van vele anderen. In onze gemeenschap vormde zich al heel snel een vermogende klasse met tegengestelde belangen van die van de rest van onze gemeenschap. De groei van een dergelijke vermogende klasse vormde een bedreiging voor onze eenheid waar we juist zo’n grote behoefte aan hebben. De heiligen werden vervolgens geadviseerd deel te nemen aan cooperaties, aangezien het hen aan geloof ontbrak naar een hogere orde te leven door de Heer aan de Kerk geopenbaard. Cooperaties werden aldus gezien als de beste manier om saamhorigheid en eenheid te bevorderen. Een bundeling van belangen was het doel, want ten tijde van de cooperaties legden de heiligen der laatste dagen een grote minachting aan de dag m.b.t. de beginselen van zelfbehoud. Zij moedigden de groei aan van het kwaad in hun midden, ’n kwaad dat zij veroordeelden als een van de ergste symptomen van de stelsels waar zij uit voortkwamen…

Enorme winsten werden toevertrouwd in de handen van naar verhouding slechts enkelen, i.p.v. deze gelijkmatig te verdelen onder de bevolking. De gemeenschap werd dientengevolge al heel gauw in klassen verdeeld en spoedig werd op pijnlijke manier duidelijk hoezeer bezit en bezitloosheid helaas aanleiding gaf tot hatelijke tegenstellingen. Toen het plan werd ontvouwd om ZCMI – Zion’s Cooperatieve Handels Maatschappij op te richten, werd gehoopt dat de gemeenschap als geheel aandeelhouder zou worden, immers wanneer ’n minderheid bezit zou krijgen over de aandelen zouden de voordelen voor de gemeenschap beperkt zijn. De bevolking werd daarom aangespoord aandelen te verkrijgen en een groot aantal gaf gehoor aan die oproep. Zoals aangetoond, bleek de hele onderneming ’n succes zoals door haar enthousiaste supporters was voorspeld.Winstdeling binnen de gemeenschap was echter niet het enige voordeel van de oprichting van de cooperatie in ons midden.

De Cooperatie heeft inmiddels een groot aantal aanvallen zwijgend over zich heen laten gaan, haar voorstanders hebben e.e.a. in lijdzaamheid aangezien. De tijd is echter aangebroken dit zwijgen te verbreken.
De Heiligen der Laatste Dagen moeten beseffen dat het onze plicht is cooperativiteit te ondersteunen en al het mogelijke te doen het te doen slagen. De plaatselijke cooperatieve winkels verdienen de oprechte steun van de heiligen; heeft de geschiedenis ons immers niet geleerd dat eenheid kracht betekent?

Hoe krachtig zouden de heiligen zijn zonder eenheid?
Niet alleen in onze leerstellige overtuiging moeten we een zijn, maar ook in de praktijk, en in het bijzonder in onze zakelijke aangelegenheden.

Uw Broederen,

Brigham Young, Daniel H. Wells, George A. Smith, John Taylor, Wilford Woodruff, Orson Hyde, Orson Pratt, Charles C. Rich, Lorenzo Snow, Erastus Snow, Frankling D. Richards, George Q. Cannon, Brigham Young Jr, Albert Carrington

Excerpted from the Apostolic Circular of July 1875. The complete text can be found in Edward Jones Allen, The Second United Order Among the Mormons (New York: Columbia University Press, 1936).

Mormoonse Bevrijdingstheologie

2 augustus 2011 § Een reactie plaatsen

Nativity mural at Batahola Norte Community Center in Managua
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Bevrijdingstheologie is vooral in Latijns-Amerikaanse landen een populaire theologie. In de bevrijdingstheologie staat de bevrijding van de zonde centraal. In de ogen van de bevrijdingstheologen is “zonde” in de westerse benadering gericht op het handelen van de individuele gelovige (het vergeven van individuele zonden als de leugen, seksuele misdraging, oplichterij, overspel, moord), terwijl het begrip “zonde” volgens de bevrijdingstheologen veeleer te vinden is in sociale onderdrukking, slavernij, ongelijkheid, economische onrechtvaardigheid enzovoort. Vaak sluiten bevrijdingstheologen het concept van individuele zonde zelfs uit; enkele onder hen zijn overtuigde deterministen en stonden van begin af op gespannen voet met de Rooms-katholieke geloofsleer. De radicaliteit van het Evangelie is het uitgangspunt: Christus’ menslievendheid en zijn inzet voor de armen, zoals beschreven in de Bergrede en in Matteüs 25 en de eerste christengemeenten/kerken en hun solidariteit staan centraal in de bevrijdingstheologie. Bevrijdingstheologen stonden zeer kritisch ten opzichte van de gevestigde orde en de Zuid-Amerikaanse dictaturen. Niet zelden namen zij de wapens op om de zogenaamde volksonderdrukkers te bestrijden. Hierbij stonden zij vaak aan de zijde van radicaal-marxistische guerrillastrijders. De later sterk geworden pacifistische stroming binnen de bevrijdingstheologie wijst echter gewelddadige acties af. Klik hier om de rest van dit Wikipedia artikel te lezen.

Er bestaat zelfs een mormoonse (nederlandstalige) versie van bevrijdings-theologie. Klik hier voor het artikel: “Bevrijdingstheologie in het Boek van Mormon”.

Internationale Taal Esperanto

4 juli 2011 § Een reactie plaatsen

Klik hier voor meer informatie over Esperanto

Hoe is Esperanto ontstaan?
Esperanto is een neutrale internationale taal, in 1887 gepubliceerd door dr. L.L. Zamenhof. Hij vond dat de internationale communicatie en het onderlinge begrip tussen de volkeren gebaat zouden zijn bij een neutrale taal.

Hoeveel mensen spreken er Esperanto?
Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar het zijn er minstens honderdduizend en waarschijnlijk veel meer. De hoogste schattingen gaan uit van twee miljoen sprekers.

Zijn er ook boeken en muziek in Esperanto?
Jazeker! Van wereldliteratuur tot oorspronkelijk werk, van vakbladen tot roddeltijdschriften, van rockmuziek tot ballads en van films tot theaterstukken. Tienduizenden titels.

Een kunsttaal is toch geen echte taal?
Honderd jaar geleden was Esperanto een project, nu is het een levende taal als alle andere, inclusief poëzie en er bestaat zelfs een mormoonse Esperanto-site.

LDS en FLDS samen tegen geweld in Mexico

7 juni 2011 § Een reactie plaatsen

Een opmerkelijk bericht valt te lezen op de site van The Mormon Worker klik hier waarin aandacht wordt besteed op het toenemende drugsgeweld in noordelijk Mexico, en hoe heiligen der laatste dagen van verschillende gezindten met dat geweld geconfronteerd worden. De berichtgeving en de reacties erop laten zien dat “mainstream” en “fundamentalistische” kerkleiders in staat zijn om samen “vrede te verkondigen en geweld te verwerpen” overeenkomstig L&V 98:16.
Soms doet men het voorkomen alsof fundamentalisten geen mormonen zouden zijn, maar dat is eigenlijk net zoiets als beweren dat mormonen geen christenen zouden zijn.
Verder is er in dit verhaal een verband met de amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney wiens vader in noordelijk Mexico werd geboren: klik hier
Een familielid van Mitt Romney – een voormalig tempelpresident – was een van de velen die onlangs werden gekidnapt door gewelddadige drugsbenden.
Heel informatieve berichtgeving over het drugsgeweld in noordelijk Mexico en over de historische verbanden tussen heiligen der laatste dagen van verschillenden stromingen.

De geweldloze Artikelen des Geloofs

1 juni 2011 § 3 reacties

Dertien verklaringen die de fundamentele geloofspunten omschrijven van de ‘satyagraha der laatste dagen’ beweging zowel binnen als buiten de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen:

1. Wij geloven dat we allen zonen en dochters van hemelse ouders zijn met een goddelijke natuur en bestemming. We geloven de woorden van onze broeder Jezus Christus, de Vredesprins, en we geloven in de Heilige Geest die allen leert tot Jezus te komen en Zijn voorbeeld te volgen.

2. Wij geloven dat mannen en vrouwen door de eeuwen heen ernstige gewelddadige misdaden hebben gepleegd, dat zij zich verheugden in bloedvergieten, en dat het gehele nageslacht van Adam en Eva daarom nodeloos heeft moeten lijden.

3. Wij geloven dat door de verzoenende en voorbeeldige offerande van Christus, de gehele mensheid kan worden verzoend met God en met elkaar, door de beginselen van waarheid en geweldloosheid in hun eigen leven toe te passen.

4. Wij geloven dat de eerste beginselen en verordeningen van een satyagraha der laatste dagen door Jezus Christus werden onderwezen in de bergrede: ten eerste, zalig die in God geloven, want hunner is het koninkrijk der hemelen op aarde; ten tweede, zalig die zich bekeren, en hun hart verzachten, want zij zullen vertroost worden; ten derde, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die de geweldspiraal hebben gebroken door hun verdrukker te bekeren; ten vierde, zalig de reinen van hart, wiens daden door de Heilige Geest geleid worden, want zij zullen God zien in een ieder door wie hij zich zal openbaren, en zij zullen zien dat een ander, die God eveneens liefheeft, een mens als hen zelf is.

5. Wij geloven dat velen werden geroepen, maar weinigen gekozen. Door droevige ervaring hebben wij geleerd, dat het in de natuur en de neiging van bijna alle mensen ligt, dat, zodra zij enig gezag verkrijgen – zoals zij veronderstellen – zij onmiddellijk beginnen onrechtvaardige heerschappij uit te oefenen.

6. Wij geloven in dezelfde geweldloosheid die in de vroegchristelijke kerk bestond, namelijk: “En aan degenen die ons vragen van waar wij komen, of wie onze stichter is, antwoorden we dat we kwamen, in overeenstemming met de raadgevingen van Jezus, om onze vijandige en beledigende zwaarden in ploegscharen, en de speren die voorheen voor oorlogsvoering werden gebruikt tot snoeischaren om te smelten. want we nemen niet langer het zwaard op tegen enige natie, noch leren we nog langer oorlogsvoering, omdat we vredeskinderen zijn geworden, in Jezus naam, die onze leidsman is.” – Origen of Alexandria (185-254 AD).

7. Wij geloven dat de vrucht van de geest vrede is en dat we door de geest mogen ontvangen: de gave van talen, profetie, openbaring, visioenen, gezondmaking, uitlegging van talen, teneinde gerechtigheid in de wereld te bevorderen. Om met Mohandas Gandhi te spreken: ‘niet gevraagd, niet verkregen’.

8. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, voor zover die wijs is uitgelegd; wij geloven ook dat het Boek van Mormon het woord van God is omdat deze ons leert, door de oorlogen die tot de vernietiging van haar volkeren leidden, dat ook wij onze wapens moeten neerleggen. Het is een tweede getuige aan de laatste generatie van Joden en niet-Joden dat God, door ons, zijn vredesverbonden wil herstellen alvorens de komst van onze broeder, meester en Koning.

9. Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk Gods zal openbaren. Wij geloven ook dat het Koninkrijk Gods binnnen in ons gevonden kan worden en dat door ons, een Nieuw Jeruzalem – een stad van vrede en heiligheid – zal worden gebouwd.

10. Wij geloven dat God zijn verbonden heeft hersteld, en dat alle volkeren die door oorlog, hongersnood en ziekten werden uiteengedreven, ééns huiswaarts zullen moeten gaan onder rechtvaardige voorwaarden. Wij geloven ook dat door de werking der heiligheid in onze huidige tempels, we momenteel tot één eeuwige familie worden verenigd onder de banier van vrijheid en gerechtigheid voor allen; dat vele Zion gemeenschappen, voorbeeldige ‘verhoogde steden’ op het Amerikaanse continent moeten worden gebouwd, als wel op alle overige continenten en dat deze voorbeeldige modelgemeenschappen overal moeten worden gesticht waar mensen met een gebroken hart en een verslagen geest worden aangetroffen; en dat Christus – na een afdoende voorbereiding van alle volkeren – persoonlijk op aarde zal regeren; en dat de aarde moet worden gered van degradatie van het milieu en dat door onze bewuste pogingen daartoe we in staat zullen zijn om goede verantwoording af te leggen van ons rentmeesterschap over deze aardse school en speelplaats.

11. Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen – maar laat geen enkele man of vrouw inbreuk doen op de rechten van wie dan ook. God is geen aannemer des persoons.

12. Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet, en wij geloven dat burgerlijke ongehoorzaamheid gerechtvaardigd is wanneer enige vorm van overheid – zij het van kerkelijke, politieke of economische aard – ons zou dwingen om tegen ons geweten in te handelen, of in geval van het ontbreken van wettelijke mogelijkheden om onrechtvaardigheid te bestrijden.

13. Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten doen aan alle mensen; ja, we mogen zeggen dat we de aansporing van Paulus volgen: wij geloven alles, wij hopen alles, wij hebben veel verdragen en hopen alles te kunnen verdragen. Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.

Lees meer op de nederlandstalige site van Satyagraha der Laatste Dagen (klik hier).

Dit betreft een geweldloze parodie op de officiele Artikelen des Geloofs van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. zie: http://www.kerkvanjezuschristus.nl/wij-geloven/belangrijke-geloofspunten/geloofsartikelen.html

Louis Bertrand: communist en mormoon

16 mei 2011 § Een reactie plaatsen

 

Louis Auguste Bertrand (geboren te Roquevaire, Bouches-du-Rhone, 1808 – overleden te Salt Lake City, USA, 1875), wiens echte naam was Jean-François Elie Flandin, was een Icariaans communist en redakteur van de socialistische krant Le Populaire. Hij was een van de eerste Franse leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en maakte ​​deel uit van een groep Mormoonse pioniers die naar Salt Lake in de Rocky Mountains emigreerde. Vier jaar later keerde hij terug naar Frankrijk als zendingpresident van de Franse zending van de Kerk. Het was tijdens die periode als zendingspresident dat hij zijn “Memoires van een Mormoon” schreef (Pierre-Jules Hetzel, redacteur, Parijs, 1862).

Het was in het kantoor van de krant Le Populaire, waar hij als redakteur werkte in 1850, dat Louis Bertrand de mormoonse zendelingen John Taylor (destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen) en Curtis Bolton ontmoet. Hij schrijft: “Vanaf mijn eerste gesprekken met hen, werd ik getroffen door de buitengewone omvang van het werk in Frankrijk waarvoor zij verantwoordelijk waren. Door mijn kennis van de Engelse taal kon ik zelf met de leerstellingen van de nieuwe kerk kennis maken, en ik vond in hun geschriften, maar vooral in het boek, bewijs van goddelijke authenticiteit van het Boek van Mormon m.b.v. Orson Pratt die me volledig overtuigde van de goddelijkheid van dit werk. Al mijn vragen en bezwaren die ik had konden naar mijn tevredenheid worden verduidelijkt of weerlegd. Na drie maanden van studie en ernstig nadenken, aanvaardde ik de doop.”

Op 1 december 1850 werd Louis Bertrand door John Taylor in de Seine gedoopt nabij het eilandje Saint-Ouen. Op 8 december van hetzelfde jaar, werd Louis Bertrand tot priester gewijd. Op 20 december 1851, werd hij aangesteld tot hogepriester en werd hij districtsleider van Parijs en senior-adviseur van de president van de Franse zending, Curtis Bolton en later Andrew L. Lamoreaux.

Louis Bertrand emigreerde in 1854-1855 naar de Verenigde Staten, waar hij zich bij de heiligen in Salt Lake voegde.  Hij verbleef daar vier jaar voordat hij werd geroepen als president van de Franse Zending door Brigham Young, president van de Kerk.

Op 10 december 1859, keerde Louis Bertrand terug naar Parijs als president van de Franse Zending van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 

In 1861 zond zendingspresident Louis A. Bertrand vanuit Parijs de eerste zendeling naar België: de Brusselaar ouderling Chaprix, waarmee hij min of meer de stichter van de Kerk in België werd. 

In juni 1864, verliet Louis Bertrand Frankrijk om weer naar huis terug te keren in Utah, waar hij in 1875 stierf.

Klik hier voor meer (engelstalige) informatie over deze opmerkelijke socialistische mormoonse pionier.

Bio BTW vrij !

11 mei 2011 § Een reactie plaatsen

De zorg voor het milieu, God’s schepping, heeft een schriftuurlijke basis: “want het werd geschapen met het oogmerk om met oordeel te worden gebruikt, niet overmatig.” (Leer en Verbonden 59:20)

Cor Baaij uit de kerkelijke gemeente Den Helder deelde onderstaand bericht met ons, en Ivo Marien uit Geraardsbergen tipte de video die zo prachtig aansluit bij mormoonse zorg voor het milieu in de praktijk!  

 AMSTERDAM – Een petitie voor het btw-vrij maken van biologisch voedsel heeft inmiddels 92 duizend steunbetuigingen ontvangen. Maar doordat een fors aantal e-mailadressen ontbreekt, zijn slechts 50 duizend reacties geldig. Dat is nog altijd tienduizend meer dan noodzakelijk voor een behandeling in de Tweede Kamer.

Met dit burgerinitiatief tracht Leo Dijkgraaf, eigenaar van een biologisch vleesbedrijf, biologisch voedsel twee jaar lang zonder de opslag van 6 procent te kunnen verkopen. ‘De consument is voor wat betreft biologische producten van goede wil, maar vindt de prijs te hoog.’

Een lagere prijs, redeneert Dijkgraaf, zal biologische consumptie bevorderen, wat tot een prijsdaling leidt.

Lees meer over dit initiatief:  klik hier

De Petitie:
De Rijksoverheid stelt dat in 2010 in haar bedrijfsrestaurants minimaal 40% aan biologische producten moeten worden gebruikt. In navolging zullen scholen en zorginstellingen meer gebruik moeten gaan maken van biologische catering. Met diverse marktpartijen zijn al diverse convenanten gesloten om de daad bij het woord te voegen. Dat is allemaal heel goed!
Essentieel onderdeel ontbreekt echter in alle afspraken. Wie betaalt de rekening ?
Juist, de consument. En wil die consument die rekening betalen?
Zolang biologische consumpties veelal twee keer zo duur zijn als niet biologische consumpties, zullen de doelstellingen niet gehaald worden.
Middels deze handtekeningenlijst willen wij heel concreet aan de overheid vragen de consument, die wil investeren in biologische consumptie, tegemoet te komen door voor de komende twee jaar alle eko gecertificeerde voedingsmiddelen BTW vrij te maken.
( BTW bedraagt nu op voedingswaren 6%). Als tijdelijk de BTW op Eko eten wordt afgeschaft, zal de vraag daarnaar toenemen. Als het volume groter wordt, kunnen de prijzen dalen en kan er weer BTW worden geheven.
In navolging op het stimuleringsbeleid in de autobranche, waarbij flinke kortingen worden gegeven op de bijtelling en de bpm van milieuvriendelijke auto’s, moet dit verzoek een simpel hamerstuk in de Tweede Kamer kunnen zijn.

CDA niet langer christelijk?

8 mei 2011 § Een reactie plaatsen

 
Veel heiligen der laatste dagen vragen zich af op welke politieke partij zij moeten stemmen. Als religieuze minderheid zijn we immers niet door een bepaalde politieke partij vertegenwoordigd.
(In de 80’er jaren was er in de gemeenteraadsverkieziengen van Arnhem een lijst “Mormon”, doch dit bleek iemands achternaam te betreffen…) Aldus verzuchten velen en stemmen vervolgens maar op een partij die christelijk overkomt en het CDA met de “C” lijkt dan een voordehandliggende  keus.   

Schrijver en lieddichter Huub Oosterhuis vraagt zich af waar de christelijke waarden en normen van het CDA zijn gebleven. Wellicht een relevante vraag voor heel wat heiligen der laatste dagen die doorgaans CDA stemmen.
Huub Oosterhuis schrijft as kerklieddichter prachtige teksten en liederen die bijdragen aan politiek-maatschappelijke bewustwording, bestaansverheldering en bemoediging van mensen.

Maak eens kennis (klik hier) met deze opmerkelijke christelijke socialist op de speciale MVG-pagina van Huub Oosterhuis.

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen heeft ons bestemd
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Huub Oosterhuis

Maak het Verschil !!!

1 mei 2011 § 1 reactie

Two young LDS sisters (and sibblings) in The Netherlands sing: “Make a Difference!”, a song in Dutch that nicely illustrates the call for social justice as described by the site LiberalMormon.net

We have money, others do not – we have a house, others have sorrow
We have food to sustain our lives – so we should share some of it with others

chorus:
I don’t want it anymore, all that sorrow – something has to happen for the world to see
This time we need to do things differently, while we can – which would make the world a better place

We have a car, others walk – we have clothes, others have hope
They constantly have to be stealing things, while we surely can share things together

Come on, think of others for a change
So we can change the world completely!

Liberals in many religious traditions use the expressions “social justice” or “peace and justice” to refer to their faith-based activism around issues such as poverty, discrimination, exploitation of workers, war, or the environment. Social justice is more than charitable aid. It means working for change in how the human family organizes itself politically and economically.

Twee jonge HLD zusters (en zussen) zingen: “Maak het verschil!”, een lied dat heel mooi uitdrukking geeft aan de oproep tot sociale rechtvaardigheid zoals te lezen valt op de site van LiberalMormon.net

In veel geloofstradities gebruiken vrijzinnigen de uitdrukking “sociale rechtvaardigheid” of “vrede en gerechtigheid” als een verwijzing naar de door hun geloof ingegeven betrokkenenheid bij zaken als armoede, discriminatie, uitbuiting van arbeiders, oorlog, of het milieu. Sociale rechtvaardigheid is meer dan liefdadigheid. Ze wil verandering bewerkstelligen als het er om gaat hoe de mensheid zichzelf op politiek en economisch terrein gedraagt.

  • Reageren?

    Klik op de titel van het gewenste artikel om ingekomen reacties te lezen of om zelf te reageren.
  • Categorieën