Mormoons Tabernakelkoor: “Truth is Marching”

7 april 2011 § 2 reacties

Een muziekvideo over Jezus Christus, het Mormoonse Tabernakelkoor, Gordon B. Hinckley, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu en Aung San Suu Kyimet.

Mormoonse schriftuur en profetische vermaningen dringen krachtig aan op sociale rechtvaardigheid, vrede, gelijkheid, democratie, mensenrechten, en zorg voor het milieu.
Heiligen der laatste dagen worden aangespoord hun “stem lang en luid (te) verheffen om het welzijn der armen en behoeftigen te bepleiten.” (Leer en Verbonden 124:75), en in gerechtigheid te leven zodat ook van ons gezegd mag worden: “er was geen arme onder hen.” (Mozes 7:18)
Ons is geboden: “Verwerpt daarom oorlog en verkondigt vrede.” (Leer en Verbonden 98:16)
Het Boek van Mormon wijst op “een streng gebod in alle gemeenten”, “dat er gelijkheid onder alle mensen moest zijn.” (Mosiah 27:3), een gelijkheid die volgens Nephi geldt voor allen “hetzij zwarte of blanke, dienstknecht of vrije, man of vrouw.” (2 Nephi 26:33)
Er is een duidelijke schriftuurlijke aanbeveling voor democratie, grondrechten en mensenrechten. (Mosiah 29:26, Leer en Verbonden 98:5, 101:77), en een evenduidelijke veroordeling van ongelijkheid, uitbuiting, onderdrukking en geweld. (2 Nephi 20:1-2, 3 Nephi 24:5, Leer en Verbonden 38:26, Mozes 8:28)
Ook de zorg voor het milieu, God’s schepping, heeft een schriftuurlijke basis: “want het werd geschapen met het oogmerk om met oordeel te worden gebruikt, niet overmatig.” (Leer en Verbonden 59:20)

Als heiligen der laatste dagen zoeken we de bevestiging van de geest, en gesterkt door leringen van kerkelijke leiders, streven we er naar gelijkheid en gerechtigheid in de maatschappij tot stand te brengen.

Heiligen der laatste dagen bouwen voort op de mormoonse traditie van een “alternatieve levensvisie, waarin geen plaats is voor onrechtvaardigheid en onderdrukking, armoede en onwetendheid, een samenleving waar mannen en vrouwen elkaar zien als broeders en zusters.” (Alexander Morrison, Church news 14 Oct.1995) Het Mormonisme biedt aldus een levensvisie waarin geen plaats is voor onwetendheid. In onze keuzevrijheid is geen keuze méér verwijtbaar dan het niet willen weten.

Onze kerkelijke leiders dringen er op aan die levensvisie in praktijk te brengen d.m.v. “aktieve deelname aan het politieke, bestuurlijke, en maatschappelijke leven”, “met evangeliebeginselen als uitgangspunt, en in samenwerking met anderen met een overeenkomstige visie.” (Brief van het Eerste Presidentschap, 15 Jan.1998, Ensign Apr.1998)

De Mormoonse Arbeider

7 april 2011 § 2 reacties

door Cory Bushman

De échte atheist is degene die weigert Gods beeld in het gelaat van zijn naaste te herkennen. – Catholic Worker

Als we gek zijn, komt dat omdat we weigeren net zo gek te worden als de wereld om ons heen. – Peter Maurin (mede-oprichter van de ‘Katholieke Arbeider’-beweging) Opgericht in 1933 door Dorothy Day, een katholiek bekeerlinge en journaliste, en Peter Maurin, een franse arbeider en wetenschapper; de Katholieke Arbeider-beweging is gegrondvest op een stellig geloof in de menselijke waardigheid zoals ons wordt voorgehouden in de Bergrede in het Nieuwe Testament. Degenen die meedoen aan de Katholieke Arbeider-beweging richten zich o.a. op de volgende sociaal-politieke onderwerpen: geweldloosheid, gebed, gastvrijheid voor daklozen, de anti-oorlogsbeweging, vrijwillige armoede, racisme, gerechtigheid en economische gelijkheid. Day en Maurin begonnen de Katholieke Arbeider in de hoop maatschappelijke vernieuwing op gang te brengen in de huidige samenleving, “een samenleving waarin het ons gemakkelijker zou vallen goed te doen.”

De Katholieke Arbeider geeft al vanaf zijn oprichting zeven keer per jaar het gelijknamige krantje “de Katholieke Arbeider” uit. Dit krantje werd voor het eerst aan de man gebracht voor één cent per exemplaar tijdens een communistische arbeidersdemonstratie in New York, en wordt tot op de huidige dag nog steeds gedrukt en nog steeds voor één cent verkocht. De Katholieke Arbeider richtte de aandacht op heel wat moeilijke maar noodzakelijke vragen zoals: Wat is eerzame arbeid? Hoe liggen de verhoudingen tussen politieke, sociale en economische aspecten in een democratie, en hoe verhoudt e.e.a. zich tot het algemeen belang? Op welk punt bevinden we ons, wat is ons doel, en hoe gaan we dat doel bereiken? Wat houdt het vandaag de dag in om Jezus Christus te volgen? We hopen dergelijke vragen ook in relatie tot het Mormonisme te stellen. Ik hoop dat de oprichting en publicatie van “de Mormoonse Arbeider” een weerspiegeling zal zijn van de initiatieven van Day and Maurin en dat deze ertoe zullen bijdragen “maatschappelijke vernieuwing tot stand te brengen in de huidige samenleving, een samenleving waarin het ons gemakkelijker zal vallen om goed te doen.” We zijn er niet op uit de leringen van de kerk te veranderen, we willen slechts een dialoog en een discussie op gang brengen hoe we die heilzame leerstellingen in de praktijk van alle dag kunnen brengen, en te onderzoeken hoe we die leerstellingen op meer doelmatige wijze kunnen inpassen in een samenleving waarin het ons gemakkelijker zal vallen goed te doen.

De japanse arbeidersaktivist, christelijke hervormer en pacifist Toyohiko Kagawa, schreef destijds: “Ik lees in een boek dat Christus rondging en veel goeds tot stand bracht. Het verontrust me dat ik rondga maar niet zoveel méér dan dat. Het spreekt ons niet langer aan slechts ‘rond te gaan’.” Als mensen van vrede is het onze plicht aan een maatschappij en samenleving te werken zoals die in de Bergrede werd omschreven. Elder John A. Widtsoe: “De enige manier waarop we een vredige samenleving tot stand kunnen brengen is door te werken aan mannen en vrouwen die van vrede houden en die aan vrede werken. Ieder mens afzonderlijk heeft, door die lering van Christus en Zijn Kerk, de vrede der wereld in eigen hand”, en verder: “Daarom dragen u en ik gezamenlijk de verantwoording van vrede op aarde, een verantwoording die we niet op ’n ander kunnen afwentelen; niet op de schouders van een congres of parlement, of op welke wetgevende organisatie dan ook.” (Conference Report, Oct.1943, p.113)

Day en Maurin richtten een beweging op die voor iedereen open stond die zich wilde verplichten tot geweldloosheid, waardoor men lid kon worden van de Katholieke Arbeider beweging, ongeacht bezit of religieuze overtuiging. In die geest willen we iedereen uitnodigen met de Mormoonse Arbeider mee te doen d.m.v. het gedrukte woord en d.m.v. gezamenlijke discussie.

Waar ben ik?

Je bekijkt nu de Human Rights categorie van De Mormoonse Arbeider.