Ik was een Vreemdeling (Matt. 25:43)

10 oktober 2011 § Een reactie plaatsen

Reimer van Ruiten (Gemeente Heerenveen) vraagt zich af wat deze uitspraak van de Heiland in 2011 betekent. Wat zou Jezus doen?

Het lot van de uitgeprocedeerden lijkt hopeloos en onafwendbaar, maar het kan ons minimaal helpen eens na te denken over hoe we hier mee omgaan vanuit het evangelie. Als behalve kerklid Reimer van Ruiten(AFA) ook VVDer Ruud Vermeulen (wethouder te Tiel) zich inzet, dan kunnen we dat allemaal als heiligen der laatste dagen.

berichtgeving op nieuwsuur.nl – klik hier om het bericht op MVG te lezen en de indrukwekkende video te zien.

In het Groningse Ter Apel, ver van de bewoonde wereld, staat een VBL, een Vrijheids Beperkende Locatie. Hier leven 700 illegale asielzoekers die wachten op uitzetting. Maar uit cijfers blijkt dat Ter Apel maar eenderde van de asielzoekers daadwerkelijk uitzet.

Niet humaan
Er zijn nauwelijks voorzieningenen en de mensen die er zitten, mogen niet verder komen dan de gemeentegrens. De PvdA wil dat minister Leers Ter Apel sluit. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten volgens de partij voortaan vanuit een asielzoekerscentrum, of vanuit de vertrouwde omgeving van het dorp of de plaats waar zij wonen hun terugkeer naar het land van herkomst voorbereiden en realiseren.

De gehele oppositie steunt dat plan van de PvdA. Er is dus één stem tekort voor een meerderheid. Minister Gerd Leers laat weten dat zijn beleid onveranderd blijft. Hij blijft voorstander van een vrijheidsbeperkende locatie.

Begin deze maand protesteerden de Anti Fascistische Actie (AFA) Fryslan er tegen het vluchtelingbeleid van minister Leers. “Dat is onder het huidige kabinet veel strenger geworden door de PVV een plezier te doen”, verklaarde Reimer van Ruiten van AFA. De omstandigheden in het centrum zijn volgens hem niet humaan. “Kinderen leven achter hekken en mensen worden tegen hun wil vastgehouden.”

Praktijk
Ook vertegenwoordigers van kerken hebben geprotesteerd tegen het asielbeleid van het kabinet-Rutte. Ze deden dat in februari bij een werkbezoek aan uitgeprocedeerde vreemdelingen in Ter Apel.

De bedoeling was dat mensen maar korte tijd in Ter Apel verblijven, maar de praktijk is heel anders, zo ontdekte Nieuwsuur.

In de reportage een gesprek met een gezin dat nu twee jaar en twee maanden in Ter Apel woont. Al die tijd leven de gezinsleden uit koffers omdat uitzetting elk moment dreigt.

bron: http://nieuwsuur.nl/onderwerp/269102-pvda-wil-ter-apel-sluiten.html

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op (Matt. 25:43)

Advertentie

Mormoonse Bevrijdingstheologie

2 augustus 2011 § Een reactie plaatsen

Nativity mural at Batahola Norte Community Center in Managua
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Bevrijdingstheologie is vooral in Latijns-Amerikaanse landen een populaire theologie. In de bevrijdingstheologie staat de bevrijding van de zonde centraal. In de ogen van de bevrijdingstheologen is “zonde” in de westerse benadering gericht op het handelen van de individuele gelovige (het vergeven van individuele zonden als de leugen, seksuele misdraging, oplichterij, overspel, moord), terwijl het begrip “zonde” volgens de bevrijdingstheologen veeleer te vinden is in sociale onderdrukking, slavernij, ongelijkheid, economische onrechtvaardigheid enzovoort. Vaak sluiten bevrijdingstheologen het concept van individuele zonde zelfs uit; enkele onder hen zijn overtuigde deterministen en stonden van begin af op gespannen voet met de Rooms-katholieke geloofsleer. De radicaliteit van het Evangelie is het uitgangspunt: Christus’ menslievendheid en zijn inzet voor de armen, zoals beschreven in de Bergrede en in Matteüs 25 en de eerste christengemeenten/kerken en hun solidariteit staan centraal in de bevrijdingstheologie. Bevrijdingstheologen stonden zeer kritisch ten opzichte van de gevestigde orde en de Zuid-Amerikaanse dictaturen. Niet zelden namen zij de wapens op om de zogenaamde volksonderdrukkers te bestrijden. Hierbij stonden zij vaak aan de zijde van radicaal-marxistische guerrillastrijders. De later sterk geworden pacifistische stroming binnen de bevrijdingstheologie wijst echter gewelddadige acties af. Klik hier om de rest van dit Wikipedia artikel te lezen.

Er bestaat zelfs een mormoonse (nederlandstalige) versie van bevrijdings-theologie. Klik hier voor het artikel: “Bevrijdingstheologie in het Boek van Mormon”.

Internationale Taal Esperanto

4 juli 2011 § Een reactie plaatsen

Klik hier voor meer informatie over Esperanto

Hoe is Esperanto ontstaan?
Esperanto is een neutrale internationale taal, in 1887 gepubliceerd door dr. L.L. Zamenhof. Hij vond dat de internationale communicatie en het onderlinge begrip tussen de volkeren gebaat zouden zijn bij een neutrale taal.

Hoeveel mensen spreken er Esperanto?
Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar het zijn er minstens honderdduizend en waarschijnlijk veel meer. De hoogste schattingen gaan uit van twee miljoen sprekers.

Zijn er ook boeken en muziek in Esperanto?
Jazeker! Van wereldliteratuur tot oorspronkelijk werk, van vakbladen tot roddeltijdschriften, van rockmuziek tot ballads en van films tot theaterstukken. Tienduizenden titels.

Een kunsttaal is toch geen echte taal?
Honderd jaar geleden was Esperanto een project, nu is het een levende taal als alle andere, inclusief poëzie en er bestaat zelfs een mormoonse Esperanto-site.

LDS en FLDS samen tegen geweld in Mexico

7 juni 2011 § Een reactie plaatsen

Een opmerkelijk bericht valt te lezen op de site van The Mormon Worker klik hier waarin aandacht wordt besteed op het toenemende drugsgeweld in noordelijk Mexico, en hoe heiligen der laatste dagen van verschillende gezindten met dat geweld geconfronteerd worden. De berichtgeving en de reacties erop laten zien dat “mainstream” en “fundamentalistische” kerkleiders in staat zijn om samen “vrede te verkondigen en geweld te verwerpen” overeenkomstig L&V 98:16.
Soms doet men het voorkomen alsof fundamentalisten geen mormonen zouden zijn, maar dat is eigenlijk net zoiets als beweren dat mormonen geen christenen zouden zijn.
Verder is er in dit verhaal een verband met de amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney wiens vader in noordelijk Mexico werd geboren: klik hier
Een familielid van Mitt Romney – een voormalig tempelpresident – was een van de velen die onlangs werden gekidnapt door gewelddadige drugsbenden.
Heel informatieve berichtgeving over het drugsgeweld in noordelijk Mexico en over de historische verbanden tussen heiligen der laatste dagen van verschillenden stromingen.

De geweldloze Artikelen des Geloofs

1 juni 2011 § 3 reacties

Dertien verklaringen die de fundamentele geloofspunten omschrijven van de ‘satyagraha der laatste dagen’ beweging zowel binnen als buiten de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen:

1. Wij geloven dat we allen zonen en dochters van hemelse ouders zijn met een goddelijke natuur en bestemming. We geloven de woorden van onze broeder Jezus Christus, de Vredesprins, en we geloven in de Heilige Geest die allen leert tot Jezus te komen en Zijn voorbeeld te volgen.

2. Wij geloven dat mannen en vrouwen door de eeuwen heen ernstige gewelddadige misdaden hebben gepleegd, dat zij zich verheugden in bloedvergieten, en dat het gehele nageslacht van Adam en Eva daarom nodeloos heeft moeten lijden.

3. Wij geloven dat door de verzoenende en voorbeeldige offerande van Christus, de gehele mensheid kan worden verzoend met God en met elkaar, door de beginselen van waarheid en geweldloosheid in hun eigen leven toe te passen.

4. Wij geloven dat de eerste beginselen en verordeningen van een satyagraha der laatste dagen door Jezus Christus werden onderwezen in de bergrede: ten eerste, zalig die in God geloven, want hunner is het koninkrijk der hemelen op aarde; ten tweede, zalig die zich bekeren, en hun hart verzachten, want zij zullen vertroost worden; ten derde, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die de geweldspiraal hebben gebroken door hun verdrukker te bekeren; ten vierde, zalig de reinen van hart, wiens daden door de Heilige Geest geleid worden, want zij zullen God zien in een ieder door wie hij zich zal openbaren, en zij zullen zien dat een ander, die God eveneens liefheeft, een mens als hen zelf is.

5. Wij geloven dat velen werden geroepen, maar weinigen gekozen. Door droevige ervaring hebben wij geleerd, dat het in de natuur en de neiging van bijna alle mensen ligt, dat, zodra zij enig gezag verkrijgen – zoals zij veronderstellen – zij onmiddellijk beginnen onrechtvaardige heerschappij uit te oefenen.

6. Wij geloven in dezelfde geweldloosheid die in de vroegchristelijke kerk bestond, namelijk: “En aan degenen die ons vragen van waar wij komen, of wie onze stichter is, antwoorden we dat we kwamen, in overeenstemming met de raadgevingen van Jezus, om onze vijandige en beledigende zwaarden in ploegscharen, en de speren die voorheen voor oorlogsvoering werden gebruikt tot snoeischaren om te smelten. want we nemen niet langer het zwaard op tegen enige natie, noch leren we nog langer oorlogsvoering, omdat we vredeskinderen zijn geworden, in Jezus naam, die onze leidsman is.” – Origen of Alexandria (185-254 AD).

7. Wij geloven dat de vrucht van de geest vrede is en dat we door de geest mogen ontvangen: de gave van talen, profetie, openbaring, visioenen, gezondmaking, uitlegging van talen, teneinde gerechtigheid in de wereld te bevorderen. Om met Mohandas Gandhi te spreken: ‘niet gevraagd, niet verkregen’.

8. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, voor zover die wijs is uitgelegd; wij geloven ook dat het Boek van Mormon het woord van God is omdat deze ons leert, door de oorlogen die tot de vernietiging van haar volkeren leidden, dat ook wij onze wapens moeten neerleggen. Het is een tweede getuige aan de laatste generatie van Joden en niet-Joden dat God, door ons, zijn vredesverbonden wil herstellen alvorens de komst van onze broeder, meester en Koning.

9. Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk Gods zal openbaren. Wij geloven ook dat het Koninkrijk Gods binnnen in ons gevonden kan worden en dat door ons, een Nieuw Jeruzalem – een stad van vrede en heiligheid – zal worden gebouwd.

10. Wij geloven dat God zijn verbonden heeft hersteld, en dat alle volkeren die door oorlog, hongersnood en ziekten werden uiteengedreven, ééns huiswaarts zullen moeten gaan onder rechtvaardige voorwaarden. Wij geloven ook dat door de werking der heiligheid in onze huidige tempels, we momenteel tot één eeuwige familie worden verenigd onder de banier van vrijheid en gerechtigheid voor allen; dat vele Zion gemeenschappen, voorbeeldige ‘verhoogde steden’ op het Amerikaanse continent moeten worden gebouwd, als wel op alle overige continenten en dat deze voorbeeldige modelgemeenschappen overal moeten worden gesticht waar mensen met een gebroken hart en een verslagen geest worden aangetroffen; en dat Christus – na een afdoende voorbereiding van alle volkeren – persoonlijk op aarde zal regeren; en dat de aarde moet worden gered van degradatie van het milieu en dat door onze bewuste pogingen daartoe we in staat zullen zijn om goede verantwoording af te leggen van ons rentmeesterschap over deze aardse school en speelplaats.

11. Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen – maar laat geen enkele man of vrouw inbreuk doen op de rechten van wie dan ook. God is geen aannemer des persoons.

12. Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet, en wij geloven dat burgerlijke ongehoorzaamheid gerechtvaardigd is wanneer enige vorm van overheid – zij het van kerkelijke, politieke of economische aard – ons zou dwingen om tegen ons geweten in te handelen, of in geval van het ontbreken van wettelijke mogelijkheden om onrechtvaardigheid te bestrijden.

13. Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten doen aan alle mensen; ja, we mogen zeggen dat we de aansporing van Paulus volgen: wij geloven alles, wij hopen alles, wij hebben veel verdragen en hopen alles te kunnen verdragen. Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.

Lees meer op de nederlandstalige site van Satyagraha der Laatste Dagen (klik hier).

Dit betreft een geweldloze parodie op de officiele Artikelen des Geloofs van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. zie: http://www.kerkvanjezuschristus.nl/wij-geloven/belangrijke-geloofspunten/geloofsartikelen.html

Louis Bertrand: communist en mormoon

16 mei 2011 § Een reactie plaatsen

 

Louis Auguste Bertrand (geboren te Roquevaire, Bouches-du-Rhone, 1808 – overleden te Salt Lake City, USA, 1875), wiens echte naam was Jean-François Elie Flandin, was een Icariaans communist en redakteur van de socialistische krant Le Populaire. Hij was een van de eerste Franse leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en maakte ​​deel uit van een groep Mormoonse pioniers die naar Salt Lake in de Rocky Mountains emigreerde. Vier jaar later keerde hij terug naar Frankrijk als zendingpresident van de Franse zending van de Kerk. Het was tijdens die periode als zendingspresident dat hij zijn “Memoires van een Mormoon” schreef (Pierre-Jules Hetzel, redacteur, Parijs, 1862).

Het was in het kantoor van de krant Le Populaire, waar hij als redakteur werkte in 1850, dat Louis Bertrand de mormoonse zendelingen John Taylor (destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen) en Curtis Bolton ontmoet. Hij schrijft: “Vanaf mijn eerste gesprekken met hen, werd ik getroffen door de buitengewone omvang van het werk in Frankrijk waarvoor zij verantwoordelijk waren. Door mijn kennis van de Engelse taal kon ik zelf met de leerstellingen van de nieuwe kerk kennis maken, en ik vond in hun geschriften, maar vooral in het boek, bewijs van goddelijke authenticiteit van het Boek van Mormon m.b.v. Orson Pratt die me volledig overtuigde van de goddelijkheid van dit werk. Al mijn vragen en bezwaren die ik had konden naar mijn tevredenheid worden verduidelijkt of weerlegd. Na drie maanden van studie en ernstig nadenken, aanvaardde ik de doop.”

Op 1 december 1850 werd Louis Bertrand door John Taylor in de Seine gedoopt nabij het eilandje Saint-Ouen. Op 8 december van hetzelfde jaar, werd Louis Bertrand tot priester gewijd. Op 20 december 1851, werd hij aangesteld tot hogepriester en werd hij districtsleider van Parijs en senior-adviseur van de president van de Franse zending, Curtis Bolton en later Andrew L. Lamoreaux.

Louis Bertrand emigreerde in 1854-1855 naar de Verenigde Staten, waar hij zich bij de heiligen in Salt Lake voegde.  Hij verbleef daar vier jaar voordat hij werd geroepen als president van de Franse Zending door Brigham Young, president van de Kerk.

Op 10 december 1859, keerde Louis Bertrand terug naar Parijs als president van de Franse Zending van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 

In 1861 zond zendingspresident Louis A. Bertrand vanuit Parijs de eerste zendeling naar België: de Brusselaar ouderling Chaprix, waarmee hij min of meer de stichter van de Kerk in België werd. 

In juni 1864, verliet Louis Bertrand Frankrijk om weer naar huis terug te keren in Utah, waar hij in 1875 stierf.

Klik hier voor meer (engelstalige) informatie over deze opmerkelijke socialistische mormoonse pionier.

Bio BTW vrij !

11 mei 2011 § Een reactie plaatsen

De zorg voor het milieu, God’s schepping, heeft een schriftuurlijke basis: “want het werd geschapen met het oogmerk om met oordeel te worden gebruikt, niet overmatig.” (Leer en Verbonden 59:20)

Cor Baaij uit de kerkelijke gemeente Den Helder deelde onderstaand bericht met ons, en Ivo Marien uit Geraardsbergen tipte de video die zo prachtig aansluit bij mormoonse zorg voor het milieu in de praktijk!  

 AMSTERDAM – Een petitie voor het btw-vrij maken van biologisch voedsel heeft inmiddels 92 duizend steunbetuigingen ontvangen. Maar doordat een fors aantal e-mailadressen ontbreekt, zijn slechts 50 duizend reacties geldig. Dat is nog altijd tienduizend meer dan noodzakelijk voor een behandeling in de Tweede Kamer.

Met dit burgerinitiatief tracht Leo Dijkgraaf, eigenaar van een biologisch vleesbedrijf, biologisch voedsel twee jaar lang zonder de opslag van 6 procent te kunnen verkopen. ‘De consument is voor wat betreft biologische producten van goede wil, maar vindt de prijs te hoog.’

Een lagere prijs, redeneert Dijkgraaf, zal biologische consumptie bevorderen, wat tot een prijsdaling leidt.

Lees meer over dit initiatief:  klik hier

De Petitie:
De Rijksoverheid stelt dat in 2010 in haar bedrijfsrestaurants minimaal 40% aan biologische producten moeten worden gebruikt. In navolging zullen scholen en zorginstellingen meer gebruik moeten gaan maken van biologische catering. Met diverse marktpartijen zijn al diverse convenanten gesloten om de daad bij het woord te voegen. Dat is allemaal heel goed!
Essentieel onderdeel ontbreekt echter in alle afspraken. Wie betaalt de rekening ?
Juist, de consument. En wil die consument die rekening betalen?
Zolang biologische consumpties veelal twee keer zo duur zijn als niet biologische consumpties, zullen de doelstellingen niet gehaald worden.
Middels deze handtekeningenlijst willen wij heel concreet aan de overheid vragen de consument, die wil investeren in biologische consumptie, tegemoet te komen door voor de komende twee jaar alle eko gecertificeerde voedingsmiddelen BTW vrij te maken.
( BTW bedraagt nu op voedingswaren 6%). Als tijdelijk de BTW op Eko eten wordt afgeschaft, zal de vraag daarnaar toenemen. Als het volume groter wordt, kunnen de prijzen dalen en kan er weer BTW worden geheven.
In navolging op het stimuleringsbeleid in de autobranche, waarbij flinke kortingen worden gegeven op de bijtelling en de bpm van milieuvriendelijke auto’s, moet dit verzoek een simpel hamerstuk in de Tweede Kamer kunnen zijn.

Waar ben ik?

Je bekijkt nu de Uncategorized categorie van De Mormoonse Arbeider.