De Internationale

30 april 2011 § 2 reacties

Martin de Jong uit de Wijk Apeldoorn maakte ons attent op deze historische nederlandstalige versie van de Internationale. Welnu, wie de tekst van het lied beluistert en bekijkt, merkt dat deze nog niets aan kracht heeft ingeboet !

Graag uw reaktie!

16 april 2011 § 7 reacties

Met een verrechtsend Nederland, een opkomende moderne fascistische partij als de PVV van Geert Wilders, toenemende discriminatie en racisme, het mislukken (volgens Rechts) van de Multiculturele Maatschappij en meer geweld tegen homofiele mensen. Zijn we in Nederland bezig intolerant te worden? Accepeteren we geen andere culturen meer? Sluiten we uit? Oordelen we mensen op afkomst, geloof of denken? Zien mensen er wel als “Nederlander” uit?

Allemaal vragen welke je kunt stellen als we allerlei toenemende berichten lezen over deze onderwerpen. Vind u ook dat Nederland bezig is zich te ontwikkelen als een intolerant land met een mogelijk toekomstig intolerant volk ?

Graag uw reaktie!
Reimer van Ruiten

Klik op de titel van het artikel om ingekomen reacties te lezen of om zelf te reageren.

Hans Hillen en de heiligen der laatste dagen

9 april 2011 § 5 reacties

Minister Hans Hillen kan zijn geluk niet op. Het CDA is nu eindelijk aangekomen op de conservatieve, rechtse plek waar de partij al lang had moeten moet zij, stelde hij onlangs in zijn ‘overwinningstoespraak’ in de Volkskrant. Dankzij Hillen en zijn kornuiten zal het geluid van christenen die op de bres willen staan voor christelijk-sociale politiek binnen het CDA snel wegsterven, voorspelt columnist Sytze Faber. Hans Hillen is de juiste man, op de juiste plaats, op de juiste tijd.

Na vier, vijf jaar was het weer zover. Dan kreeg de gereformeerde kerk in ons dorp een nieuwe predikant, die meestal na het nodige geworstel het beroep naar onze gemeente had aangenomen. Mijn vader fungeerde dan nogal eens als spreekbuis van de kerkenraad om hem temidden van de gemeente een hartelijk welkom toe te roepen. In die toespraakjes kwam steevast het zinnetje voor ‘U bent de juiste man, op de juiste plaats, op de juiste tijd!’

Ik moest hieraan terugdenken toen Hans Hillen door zijn maatje Maxime Verhagen uitverkoren werd voor het ministerschap van Defensie. Zijn hele leven is Hillen waakzaam en weerbaar geweest. Herhaaldelijk hees hij de stormbal om volk en vaderland te waarschuwen voor een linkse vloedgolf, die er nooit is gekomen. Hij zat er ook naast wat de PVV betreft. Dat was, zo profeteerde hij aanvankelijk, een leeglopende ballon.

Drie decennia geleden, toen het CDA tot aanzijn kwam, waren Hillen en zijn kameraad Charles Schwietert als parlementaire journalisten van de NOS uiterst alert met betrekking tot vooruitstrevende gereformeerden die hun politieke bakermat hadden gehad in de Antirevolutionaire Partij. Zij werden beschouwd als mogelijke nagels aan de doodkist van de christen-democratie. Dezer dagen, nu het CDA zijn dertigjarig bestaan viert, zit de klus voor Hillen en zijn conservatieve kornuiten er bijna op. Het ministerschap, en dan nog wel van Defensie, kwam daarom op het goede moment. Het is nu tijd voor de finishing touch.

Met die gereformeerden begon het een halve eeuw geleden. Toen gaven de VU-filosoof Herman Dooyeweerd en zijn adepten een forse, principiële slinger aan het klassieke gereformeerde leerstuk van de soevereiniteit in eigen kring. Hun benadering spitste zich toe op de rol van de overheid.

De overheid zou zich niet langer uiterst afstandelijk moeten opstellen ten opzichte van vooral het sociaal-economische beleid, maar moeten gaan fungeren als een actieve, anticiperende regisseur om inhoud te geven aan de verschillende facetten van de rechtsstaat. Ze zou een schild moeten zijn voor het kwetsbare en de kwetsbaren. Dat hoorde gepaard te gaan met een mondiale oriëntatie (Europa, ontwikkelingssamenwerking). De nieuwe invalshoek van Dooyeweerd viel in vruchtbare bodem bij de top van de Antirevolutionaire Partij (De Gaay Fortman, Berghuis, Bruins Slot en later Aantjes). De echo’s daarvan in het CDA behoren binnenkort tot de verleden tijd.

Dit pad werd geëffend door de kabinetten van Jan Peter Balkenende (het laatste, een electoraal moetje, tel ik niet mee). Ze deinden mee met de VVD en ademden een ouderwetse vooroorlogse liberaal-confessionele geest: overheid op afstand, zelfredzaamheid van de burger. Bij de laatste kabinetsformatie is het CDA ten langen leste de Rubicon overgestoken. Wilders nam de moslims voor zijn rekening, Rutte en Verhagen de bijstandsgerechtigden en gehandicapten. Van de voorgenomen bezuinigingen op de samenleving moeten de baanlozen het leeuwendeel voor hun rekening nemen. Zo ging het vroeger ook.

Hillen kan zijn geluk niet op. Het pleit lijkt te zijn beslecht. Op zaterdag 27 november jongstleden, de dag van het CDA-congres, hield hij in de Volkskrant alvast zijn overwinningstoespraak. Het CDA, zo sprak hij, is nu eindelijk aangekomen op de conservatieve, rechtse plek waar de partij al lang had moeten moet zijn. Het evangelische radicalisme, zoals hij het noemt, uit gereformeerde hoek was er de oorzaak van dat het zo lang heeft geduurd.

Vleesgeworden CDA-ers als Bert de Vries en Hannie van Leeuwen werden door hem met name genoemd. Hun tijd, zo stipuleerde hij, is nu echter voorbij. ‘Met evangelisch radicalisme blijf je altijd de vraag van Sint Maarten houden. Ik geef de helft van mijn mantel aan jou, waarom niet driekwart en waarom eigenlijk niet de hele mantel? Het is nooit genoeg.’ Daar kun je geen politiek mee voeren. Christenen die op de bres willen staan voor christelijk-sociale politiek noemt hij spottend – hij is nogal ingenomen met zijn vondst – ‘de heiligen der laatste dagen’. Een partij die zich, zo luidt zijn omineuze argumentatie, baseert op een boek van minstens tweeduizend jaar geleden, is per definitie conservatief. .

De echo van Dooyeweerd versterft, met dank aan VU-alumni als Balkenende en Donner. Christendom en conservatisme vielen bij Hillen altijd al samen. Nu past zijn opvatting ook nog precies in het plaatje van de tijdgeest anno 2010. In het CDA is hij thans de juiste man, op de juiste plaats, op de juiste tijd. Dat heeft Verhagen goed gezien.

Sytze Faber, voor Protestant.nl
17 december 2010

Dr. Sytze Faber was wetenschapper, politicus, hoofdredacteur en bestuurder; hij houdt zich tegenwoordig bezig met armoedebestrijding, schaken en schrijven. Zijn wekelijkse columns voor het Friesch Dagblad zijn te lezen op http://sytzefaber.livejournal.com

Tegen discriminatie, racisme en fascisme

7 april 2011 § 3 reacties

Reimer van Ruiten uit Drachten is lid van de kerkelijke gemeente Heerenveen, en voormalig (2006) PvdA-afdelingsvoorzitter Smallingerland (Drachten). Reimer is gehuwd, woont sinds 2005 in Drachten, heeft zowel bestuurlijke als zakelijke ervaring en is in het dagelijkse leven een zelfstandig assurantie-kantoorhouder in Zwaagwesteinde. Als voorzitter van het schoolbestuur van de “Oudste School van Friesland” de OBS Van Heemstra School te Oudwoude, deed hij vele jaren bestuurlijke ervaring op.

Momenteel is Reimer woordvoerder van de Antifascistische Actie – AFA Fryslân – een beweging welke discriminatie, racisme en fascisme actief wil bestrijden. Reimer haalde onlangs het NieuwsJournaal van Omroep Fryslân en ook andere kerkleden zijn bij dit initiatief betrokken. In het kader van het bestrijden van een partij als de PVV, welke een Racisme en Discriminatie stimulerend beleid in Nederland nastreeft, is AFA Fryslan doende om samen te werken met minderheden en kerkelijke organisatie’s. Met name kerkelijke jongerenorganisatie`s waren betrokken bij een campagne tegen de PVV in Fryslan welke in het kader stond van de Provinciale Statenverkiezingen. De leden van AFA Fryslan zijn dan ook van diverse pluimage. Er zijn mensen van diverse buitenlandse afkomsten en verschillende kerkelijke achtergronden bij betrokken.
Van Mormoon tot Protestant en van Katholiek tot Moslim of Atheist !
Met name veelal jongeren zijn bereid aktie te voeren om alle vormen van Discriminatie, Rechts-extremisme en Racisme te bestrijden. Overigens is de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen) op geen enkele wijze betrokken bij AFA. AFA Fryslan adverteerde in de Leeuwarder Courant onder het motto:

Dr. Martin Luther King: “Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen !”

Mormoons Tabernakelkoor: “Truth is Marching”

7 april 2011 § 2 reacties

Een muziekvideo over Jezus Christus, het Mormoonse Tabernakelkoor, Gordon B. Hinckley, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu en Aung San Suu Kyimet.

Mormoonse schriftuur en profetische vermaningen dringen krachtig aan op sociale rechtvaardigheid, vrede, gelijkheid, democratie, mensenrechten, en zorg voor het milieu.
Heiligen der laatste dagen worden aangespoord hun “stem lang en luid (te) verheffen om het welzijn der armen en behoeftigen te bepleiten.” (Leer en Verbonden 124:75), en in gerechtigheid te leven zodat ook van ons gezegd mag worden: “er was geen arme onder hen.” (Mozes 7:18)
Ons is geboden: “Verwerpt daarom oorlog en verkondigt vrede.” (Leer en Verbonden 98:16)
Het Boek van Mormon wijst op “een streng gebod in alle gemeenten”, “dat er gelijkheid onder alle mensen moest zijn.” (Mosiah 27:3), een gelijkheid die volgens Nephi geldt voor allen “hetzij zwarte of blanke, dienstknecht of vrije, man of vrouw.” (2 Nephi 26:33)
Er is een duidelijke schriftuurlijke aanbeveling voor democratie, grondrechten en mensenrechten. (Mosiah 29:26, Leer en Verbonden 98:5, 101:77), en een evenduidelijke veroordeling van ongelijkheid, uitbuiting, onderdrukking en geweld. (2 Nephi 20:1-2, 3 Nephi 24:5, Leer en Verbonden 38:26, Mozes 8:28)
Ook de zorg voor het milieu, God’s schepping, heeft een schriftuurlijke basis: “want het werd geschapen met het oogmerk om met oordeel te worden gebruikt, niet overmatig.” (Leer en Verbonden 59:20)

Als heiligen der laatste dagen zoeken we de bevestiging van de geest, en gesterkt door leringen van kerkelijke leiders, streven we er naar gelijkheid en gerechtigheid in de maatschappij tot stand te brengen.

Heiligen der laatste dagen bouwen voort op de mormoonse traditie van een “alternatieve levensvisie, waarin geen plaats is voor onrechtvaardigheid en onderdrukking, armoede en onwetendheid, een samenleving waar mannen en vrouwen elkaar zien als broeders en zusters.” (Alexander Morrison, Church news 14 Oct.1995) Het Mormonisme biedt aldus een levensvisie waarin geen plaats is voor onwetendheid. In onze keuzevrijheid is geen keuze méér verwijtbaar dan het niet willen weten.

Onze kerkelijke leiders dringen er op aan die levensvisie in praktijk te brengen d.m.v. “aktieve deelname aan het politieke, bestuurlijke, en maatschappelijke leven”, “met evangeliebeginselen als uitgangspunt, en in samenwerking met anderen met een overeenkomstige visie.” (Brief van het Eerste Presidentschap, 15 Jan.1998, Ensign Apr.1998)

Sociale Rechtvaardigheid

7 april 2011 § Een reactie plaatsen

Sociale Rechtvaardigheid
door Robert Poort

We kunnen drie manieren onderscheiden waarop we als mormoonse christenen hulp kunnen bieden wanneer geconfronteerd met menselijk lijden: liefdadigheid, maatschappelijke zorg, en sociale rechtvaardigheid.

Liefdadigheid is een directe, vaak persoonlijke manier om hulp te bieden, maatschappelijke zorg helpt individuen te functioneren in de samenleving, en sociale rechtvaardigheid streeft naar een rechtvaardige maatschappij; een samenleving waarin het welzijn van de een niet ten koste gaat van het welzijn van de ander.

Het onderscheid tussen liefdadigheid en sociale rechtvaardigheid kan worden verduidelijkt middels de vaak aangehaalde uitspraak van de Braziliaanse R.K. bisschop Dom Helder Camara:
“Ik wordt een heilige genoemd omdat ik voedsel verstrek aan de armen; als ik vraag waarom er eigenlijk zoveel armen zijn, noemt mij men een communist.”

Liefdadigheid en in het verlengde daarvan maatschappelijke zorgverlening, richten zich op hulpverlening; sociale rechtvaardigheid stelt de vraag waarom er zoveel behoeftigen zijn, en streeft vervolgens naar verandering van de strukturen die er aan ten grondslag liggen.
Liefdadigheid en maatschappelijke zorg worden meestal in dankbaarheid aanvaard, oproepen tot sociale rechtvaardigheid worden meestal minder in dank afgenomen, vaak zelfs als aanstootgevend beschouwd.
In de schriften vinden we talrijke van dergelijke “aanstootgevende” voorbeelden. In 750 AD was het de profeet Amos die met een beschuldigende vinger wees naar het welvarende noordelijke deel van de Joodse Staat onder koning Jeroboam II.
Amos beschuldigde de heersende klasse er van liever handel te drijven dan begaan te zijn met de armen, ook stelde hij de voorkeur van de elite voor godsdienstig ritueel boven sociale rechtvaardigheid aan de kaak.

4 Hoort dit, gij, die den nooddruftige opslokt! en dat om te vernielen de ellendigen des lands;
5 Zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht mogen verkopen? en de sabbat, dat wij koren mogen openen? verkleinende de efa, en den sikkel vergrotende, en verkeerdelijk handelende met bedrieglijke weegschalen;
6 Dat wij de armen voor geld mogen kopen, en den nooddruftige om een paar schoenen; dan zullen wij het kaf van het koren verkopen.

Amos 8:4-6 is een scherpe veroordeling van sociale onrechtvaardigheid die niet onder stoelen of banken wordt gestoken, aanstootgevend of niet.

Als heiligen der laatste dagen bedrijven we veel liefdadigheid, en dat is maar goed ook, want er is veel nood in de wereld. Financiele bijdragen als vastengaven en giften t.b.v. humanitaire acties, maar ook persoonlijke bijdragen in de vorm van tijd en energie vallen er onder. Denk aan huisonderwijs en huisbezoek, dienstbetoonprojecten en niet te vergeten gebed en een positieve, inspirerende levenshouding. Prachtige voorbeelden van liefdadigheid die alle steun verdienen.

Als voorbeeld van maatschappelijke zorg kennen we in de VS het kerkelijk Bureau voor Maatschappelijke Zorg. Individuele leden van de kerk kunnen er terrecht bij relatieproblemen, werkeloosheid, adoptie e.d. Het bekende Deseret Industries is aktief op het gebied van werkverschaffing. Bijzondere kerkelijke zendingen, alsmede particuliere initiatieven, verzorgen wereldwijde educatieve ondersteuning, medische zorg en agrarische adviezen. In vele welvarende landen is maatschappelijke zorg vaak een rol vervuld door overheidsinstanties, maar het uitgangspunt is hetzelfde: individuele burgers te helpen functioneren in de maatschappij. Er is altijd grote behoefte aan maatschappelijke zorg.

Sociale rechtvaardigheid streeft naar een rechtvaardige maatschappij; een samenleving waarin het welzijn van de een niet ten koste gaat van het welzijn van de ander. Ze stelt de vraag waarom er zoveel behoeftigen zijn, en streeft vervolgens naar verandering van de strukturen die er aan ten grondslag liggen. Wat heeft ons kerkelijk lidmaatschap van doen met verandering van maatschappelijke strukturen? Moeten we ons juist niet verre van wereldse zaken houden? Dergelijke vragen worden veelvuldig gesteld. Het evangelie is een persoonlijke zaak, maar tegelijkertijd ook een maatschappelijke aangelegenheid, het is een kwestie van wisselwerking en evenwicht tussen de twee. Het eerste presidentschap van de kerk moedigt ons nadrukkelijk aan “tot aktieve deelname aan het politieke, bestuurlijke, en maatschappelijke leven.”

Heiligen der laatste dagen voelen zich soms geisoleerd op godsdienstig terrein, en zijn mede daardoor misschien wat minder betrokken bij het openbare leven. Bovendien is men vaak zo in de weer binnen de kerk met christelijke dienstverlening dat er weinig tijd over lijkt te blijven voor maatschappelijke betrokkenheid, met in het achterhoofd wellicht de gedachte dat de samenleving zich immers weinig gelegen laat liggen aan mormoonse ideen… Jammer, want de “herstelling” is niet slechts een historisch religieus feit, maar juist vooral ook een oproep tot voortdurende persoonlijke en sociale vernieuwing. Als individuele heiligen der laatste dagen kunnen we een unieke en waardevolle bijdrage leveren in de samenleving als het gaat om sociale rechtvaardigheid.

Tenslotte blijven aldus liefdadigheid, maatschappelijke zorg, en sociale rechtvaardigheid; en om met de apostel Paulus te spreken: “deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.” (I Korinthiers 13) Het moge duidelijk zijn dat in ons streven naar grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid, de liefde steeds ons uitgangspunt moet zijn.

De Mormoonse Arbeider

7 april 2011 § 2 reacties

door Cory Bushman

De échte atheist is degene die weigert Gods beeld in het gelaat van zijn naaste te herkennen. – Catholic Worker

Als we gek zijn, komt dat omdat we weigeren net zo gek te worden als de wereld om ons heen. – Peter Maurin (mede-oprichter van de ‘Katholieke Arbeider’-beweging) Opgericht in 1933 door Dorothy Day, een katholiek bekeerlinge en journaliste, en Peter Maurin, een franse arbeider en wetenschapper; de Katholieke Arbeider-beweging is gegrondvest op een stellig geloof in de menselijke waardigheid zoals ons wordt voorgehouden in de Bergrede in het Nieuwe Testament. Degenen die meedoen aan de Katholieke Arbeider-beweging richten zich o.a. op de volgende sociaal-politieke onderwerpen: geweldloosheid, gebed, gastvrijheid voor daklozen, de anti-oorlogsbeweging, vrijwillige armoede, racisme, gerechtigheid en economische gelijkheid. Day en Maurin begonnen de Katholieke Arbeider in de hoop maatschappelijke vernieuwing op gang te brengen in de huidige samenleving, “een samenleving waarin het ons gemakkelijker zou vallen goed te doen.”

De Katholieke Arbeider geeft al vanaf zijn oprichting zeven keer per jaar het gelijknamige krantje “de Katholieke Arbeider” uit. Dit krantje werd voor het eerst aan de man gebracht voor één cent per exemplaar tijdens een communistische arbeidersdemonstratie in New York, en wordt tot op de huidige dag nog steeds gedrukt en nog steeds voor één cent verkocht. De Katholieke Arbeider richtte de aandacht op heel wat moeilijke maar noodzakelijke vragen zoals: Wat is eerzame arbeid? Hoe liggen de verhoudingen tussen politieke, sociale en economische aspecten in een democratie, en hoe verhoudt e.e.a. zich tot het algemeen belang? Op welk punt bevinden we ons, wat is ons doel, en hoe gaan we dat doel bereiken? Wat houdt het vandaag de dag in om Jezus Christus te volgen? We hopen dergelijke vragen ook in relatie tot het Mormonisme te stellen. Ik hoop dat de oprichting en publicatie van “de Mormoonse Arbeider” een weerspiegeling zal zijn van de initiatieven van Day and Maurin en dat deze ertoe zullen bijdragen “maatschappelijke vernieuwing tot stand te brengen in de huidige samenleving, een samenleving waarin het ons gemakkelijker zal vallen om goed te doen.” We zijn er niet op uit de leringen van de kerk te veranderen, we willen slechts een dialoog en een discussie op gang brengen hoe we die heilzame leerstellingen in de praktijk van alle dag kunnen brengen, en te onderzoeken hoe we die leerstellingen op meer doelmatige wijze kunnen inpassen in een samenleving waarin het ons gemakkelijker zal vallen goed te doen.

De japanse arbeidersaktivist, christelijke hervormer en pacifist Toyohiko Kagawa, schreef destijds: “Ik lees in een boek dat Christus rondging en veel goeds tot stand bracht. Het verontrust me dat ik rondga maar niet zoveel méér dan dat. Het spreekt ons niet langer aan slechts ‘rond te gaan’.” Als mensen van vrede is het onze plicht aan een maatschappij en samenleving te werken zoals die in de Bergrede werd omschreven. Elder John A. Widtsoe: “De enige manier waarop we een vredige samenleving tot stand kunnen brengen is door te werken aan mannen en vrouwen die van vrede houden en die aan vrede werken. Ieder mens afzonderlijk heeft, door die lering van Christus en Zijn Kerk, de vrede der wereld in eigen hand”, en verder: “Daarom dragen u en ik gezamenlijk de verantwoording van vrede op aarde, een verantwoording die we niet op ’n ander kunnen afwentelen; niet op de schouders van een congres of parlement, of op welke wetgevende organisatie dan ook.” (Conference Report, Oct.1943, p.113)

Day en Maurin richtten een beweging op die voor iedereen open stond die zich wilde verplichten tot geweldloosheid, waardoor men lid kon worden van de Katholieke Arbeider beweging, ongeacht bezit of religieuze overtuiging. In die geest willen we iedereen uitnodigen met de Mormoonse Arbeider mee te doen d.m.v. het gedrukte woord en d.m.v. gezamenlijke discussie.

  • Reageren?

    Klik op de titel van het gewenste artikel om ingekomen reacties te lezen of om zelf te reageren.
  • Categorieën