Bio BTW vrij !

11 mei 2011 § Een reactie plaatsen

De zorg voor het milieu, God’s schepping, heeft een schriftuurlijke basis: “want het werd geschapen met het oogmerk om met oordeel te worden gebruikt, niet overmatig.” (Leer en Verbonden 59:20)

Cor Baaij uit de kerkelijke gemeente Den Helder deelde onderstaand bericht met ons, en Ivo Marien uit Geraardsbergen tipte de video die zo prachtig aansluit bij mormoonse zorg voor het milieu in de praktijk!  

 AMSTERDAM – Een petitie voor het btw-vrij maken van biologisch voedsel heeft inmiddels 92 duizend steunbetuigingen ontvangen. Maar doordat een fors aantal e-mailadressen ontbreekt, zijn slechts 50 duizend reacties geldig. Dat is nog altijd tienduizend meer dan noodzakelijk voor een behandeling in de Tweede Kamer.

Met dit burgerinitiatief tracht Leo Dijkgraaf, eigenaar van een biologisch vleesbedrijf, biologisch voedsel twee jaar lang zonder de opslag van 6 procent te kunnen verkopen. ‘De consument is voor wat betreft biologische producten van goede wil, maar vindt de prijs te hoog.’

Een lagere prijs, redeneert Dijkgraaf, zal biologische consumptie bevorderen, wat tot een prijsdaling leidt.

Lees meer over dit initiatief:  klik hier

De Petitie:
De Rijksoverheid stelt dat in 2010 in haar bedrijfsrestaurants minimaal 40% aan biologische producten moeten worden gebruikt. In navolging zullen scholen en zorginstellingen meer gebruik moeten gaan maken van biologische catering. Met diverse marktpartijen zijn al diverse convenanten gesloten om de daad bij het woord te voegen. Dat is allemaal heel goed!
Essentieel onderdeel ontbreekt echter in alle afspraken. Wie betaalt de rekening ?
Juist, de consument. En wil die consument die rekening betalen?
Zolang biologische consumpties veelal twee keer zo duur zijn als niet biologische consumpties, zullen de doelstellingen niet gehaald worden.
Middels deze handtekeningenlijst willen wij heel concreet aan de overheid vragen de consument, die wil investeren in biologische consumptie, tegemoet te komen door voor de komende twee jaar alle eko gecertificeerde voedingsmiddelen BTW vrij te maken.
( BTW bedraagt nu op voedingswaren 6%). Als tijdelijk de BTW op Eko eten wordt afgeschaft, zal de vraag daarnaar toenemen. Als het volume groter wordt, kunnen de prijzen dalen en kan er weer BTW worden geheven.
In navolging op het stimuleringsbeleid in de autobranche, waarbij flinke kortingen worden gegeven op de bijtelling en de bpm van milieuvriendelijke auto’s, moet dit verzoek een simpel hamerstuk in de Tweede Kamer kunnen zijn.

Advertenties

CDA niet langer christelijk?

8 mei 2011 § Een reactie plaatsen

 
Veel heiligen der laatste dagen vragen zich af op welke politieke partij zij moeten stemmen. Als religieuze minderheid zijn we immers niet door een bepaalde politieke partij vertegenwoordigd.
(In de 80’er jaren was er in de gemeenteraadsverkieziengen van Arnhem een lijst “Mormon”, doch dit bleek iemands achternaam te betreffen…) Aldus verzuchten velen en stemmen vervolgens maar op een partij die christelijk overkomt en het CDA met de “C” lijkt dan een voordehandliggende  keus.   

Schrijver en lieddichter Huub Oosterhuis vraagt zich af waar de christelijke waarden en normen van het CDA zijn gebleven. Wellicht een relevante vraag voor heel wat heiligen der laatste dagen die doorgaans CDA stemmen.
Huub Oosterhuis schrijft as kerklieddichter prachtige teksten en liederen die bijdragen aan politiek-maatschappelijke bewustwording, bestaansverheldering en bemoediging van mensen.

Maak eens kennis (klik hier) met deze opmerkelijke christelijke socialist op de speciale MVG-pagina van Huub Oosterhuis.

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen heeft ons bestemd
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Huub Oosterhuis

Maak het Verschil !!!

1 mei 2011 § 1 reactie

Two young LDS sisters (and sibblings) in The Netherlands sing: “Make a Difference!”, a song in Dutch that nicely illustrates the call for social justice as described by the site LiberalMormon.net

We have money, others do not – we have a house, others have sorrow
We have food to sustain our lives – so we should share some of it with others

chorus:
I don’t want it anymore, all that sorrow – something has to happen for the world to see
This time we need to do things differently, while we can – which would make the world a better place

We have a car, others walk – we have clothes, others have hope
They constantly have to be stealing things, while we surely can share things together

Come on, think of others for a change
So we can change the world completely!

Liberals in many religious traditions use the expressions “social justice” or “peace and justice” to refer to their faith-based activism around issues such as poverty, discrimination, exploitation of workers, war, or the environment. Social justice is more than charitable aid. It means working for change in how the human family organizes itself politically and economically.

Twee jonge HLD zusters (en zussen) zingen: “Maak het verschil!”, een lied dat heel mooi uitdrukking geeft aan de oproep tot sociale rechtvaardigheid zoals te lezen valt op de site van LiberalMormon.net

In veel geloofstradities gebruiken vrijzinnigen de uitdrukking “sociale rechtvaardigheid” of “vrede en gerechtigheid” als een verwijzing naar de door hun geloof ingegeven betrokkenenheid bij zaken als armoede, discriminatie, uitbuiting van arbeiders, oorlog, of het milieu. Sociale rechtvaardigheid is meer dan liefdadigheid. Ze wil verandering bewerkstelligen als het er om gaat hoe de mensheid zichzelf op politiek en economisch terrein gedraagt.

De Internationale

30 april 2011 § 2 reacties

Martin de Jong uit de Wijk Apeldoorn maakte ons attent op deze historische nederlandstalige versie van de Internationale. Welnu, wie de tekst van het lied beluistert en bekijkt, merkt dat deze nog niets aan kracht heeft ingeboet !

Graag uw reaktie!

16 april 2011 § 7 reacties

Met een verrechtsend Nederland, een opkomende moderne fascistische partij als de PVV van Geert Wilders, toenemende discriminatie en racisme, het mislukken (volgens Rechts) van de Multiculturele Maatschappij en meer geweld tegen homofiele mensen. Zijn we in Nederland bezig intolerant te worden? Accepeteren we geen andere culturen meer? Sluiten we uit? Oordelen we mensen op afkomst, geloof of denken? Zien mensen er wel als “Nederlander” uit?

Allemaal vragen welke je kunt stellen als we allerlei toenemende berichten lezen over deze onderwerpen. Vind u ook dat Nederland bezig is zich te ontwikkelen als een intolerant land met een mogelijk toekomstig intolerant volk ?

Graag uw reaktie!
Reimer van Ruiten

Klik op de titel van het artikel om ingekomen reacties te lezen of om zelf te reageren.

Hans Hillen en de heiligen der laatste dagen

9 april 2011 § 5 reacties

Minister Hans Hillen kan zijn geluk niet op. Het CDA is nu eindelijk aangekomen op de conservatieve, rechtse plek waar de partij al lang had moeten moet zij, stelde hij onlangs in zijn ‘overwinningstoespraak’ in de Volkskrant. Dankzij Hillen en zijn kornuiten zal het geluid van christenen die op de bres willen staan voor christelijk-sociale politiek binnen het CDA snel wegsterven, voorspelt columnist Sytze Faber. Hans Hillen is de juiste man, op de juiste plaats, op de juiste tijd.

Na vier, vijf jaar was het weer zover. Dan kreeg de gereformeerde kerk in ons dorp een nieuwe predikant, die meestal na het nodige geworstel het beroep naar onze gemeente had aangenomen. Mijn vader fungeerde dan nogal eens als spreekbuis van de kerkenraad om hem temidden van de gemeente een hartelijk welkom toe te roepen. In die toespraakjes kwam steevast het zinnetje voor ‘U bent de juiste man, op de juiste plaats, op de juiste tijd!’

Ik moest hieraan terugdenken toen Hans Hillen door zijn maatje Maxime Verhagen uitverkoren werd voor het ministerschap van Defensie. Zijn hele leven is Hillen waakzaam en weerbaar geweest. Herhaaldelijk hees hij de stormbal om volk en vaderland te waarschuwen voor een linkse vloedgolf, die er nooit is gekomen. Hij zat er ook naast wat de PVV betreft. Dat was, zo profeteerde hij aanvankelijk, een leeglopende ballon.

Drie decennia geleden, toen het CDA tot aanzijn kwam, waren Hillen en zijn kameraad Charles Schwietert als parlementaire journalisten van de NOS uiterst alert met betrekking tot vooruitstrevende gereformeerden die hun politieke bakermat hadden gehad in de Antirevolutionaire Partij. Zij werden beschouwd als mogelijke nagels aan de doodkist van de christen-democratie. Dezer dagen, nu het CDA zijn dertigjarig bestaan viert, zit de klus voor Hillen en zijn conservatieve kornuiten er bijna op. Het ministerschap, en dan nog wel van Defensie, kwam daarom op het goede moment. Het is nu tijd voor de finishing touch.

Met die gereformeerden begon het een halve eeuw geleden. Toen gaven de VU-filosoof Herman Dooyeweerd en zijn adepten een forse, principiële slinger aan het klassieke gereformeerde leerstuk van de soevereiniteit in eigen kring. Hun benadering spitste zich toe op de rol van de overheid.

De overheid zou zich niet langer uiterst afstandelijk moeten opstellen ten opzichte van vooral het sociaal-economische beleid, maar moeten gaan fungeren als een actieve, anticiperende regisseur om inhoud te geven aan de verschillende facetten van de rechtsstaat. Ze zou een schild moeten zijn voor het kwetsbare en de kwetsbaren. Dat hoorde gepaard te gaan met een mondiale oriëntatie (Europa, ontwikkelingssamenwerking). De nieuwe invalshoek van Dooyeweerd viel in vruchtbare bodem bij de top van de Antirevolutionaire Partij (De Gaay Fortman, Berghuis, Bruins Slot en later Aantjes). De echo’s daarvan in het CDA behoren binnenkort tot de verleden tijd.

Dit pad werd geëffend door de kabinetten van Jan Peter Balkenende (het laatste, een electoraal moetje, tel ik niet mee). Ze deinden mee met de VVD en ademden een ouderwetse vooroorlogse liberaal-confessionele geest: overheid op afstand, zelfredzaamheid van de burger. Bij de laatste kabinetsformatie is het CDA ten langen leste de Rubicon overgestoken. Wilders nam de moslims voor zijn rekening, Rutte en Verhagen de bijstandsgerechtigden en gehandicapten. Van de voorgenomen bezuinigingen op de samenleving moeten de baanlozen het leeuwendeel voor hun rekening nemen. Zo ging het vroeger ook.

Hillen kan zijn geluk niet op. Het pleit lijkt te zijn beslecht. Op zaterdag 27 november jongstleden, de dag van het CDA-congres, hield hij in de Volkskrant alvast zijn overwinningstoespraak. Het CDA, zo sprak hij, is nu eindelijk aangekomen op de conservatieve, rechtse plek waar de partij al lang had moeten moet zijn. Het evangelische radicalisme, zoals hij het noemt, uit gereformeerde hoek was er de oorzaak van dat het zo lang heeft geduurd.

Vleesgeworden CDA-ers als Bert de Vries en Hannie van Leeuwen werden door hem met name genoemd. Hun tijd, zo stipuleerde hij, is nu echter voorbij. ‘Met evangelisch radicalisme blijf je altijd de vraag van Sint Maarten houden. Ik geef de helft van mijn mantel aan jou, waarom niet driekwart en waarom eigenlijk niet de hele mantel? Het is nooit genoeg.’ Daar kun je geen politiek mee voeren. Christenen die op de bres willen staan voor christelijk-sociale politiek noemt hij spottend – hij is nogal ingenomen met zijn vondst – ‘de heiligen der laatste dagen’. Een partij die zich, zo luidt zijn omineuze argumentatie, baseert op een boek van minstens tweeduizend jaar geleden, is per definitie conservatief. .

De echo van Dooyeweerd versterft, met dank aan VU-alumni als Balkenende en Donner. Christendom en conservatisme vielen bij Hillen altijd al samen. Nu past zijn opvatting ook nog precies in het plaatje van de tijdgeest anno 2010. In het CDA is hij thans de juiste man, op de juiste plaats, op de juiste tijd. Dat heeft Verhagen goed gezien.

Sytze Faber, voor Protestant.nl
17 december 2010

Dr. Sytze Faber was wetenschapper, politicus, hoofdredacteur en bestuurder; hij houdt zich tegenwoordig bezig met armoedebestrijding, schaken en schrijven. Zijn wekelijkse columns voor het Friesch Dagblad zijn te lezen op http://sytzefaber.livejournal.com

Tegen discriminatie, racisme en fascisme

7 april 2011 § 3 reacties

Reimer van Ruiten uit Drachten is lid van de kerkelijke gemeente Heerenveen, en voormalig (2006) PvdA-afdelingsvoorzitter Smallingerland (Drachten). Reimer is gehuwd, woont sinds 2005 in Drachten, heeft zowel bestuurlijke als zakelijke ervaring en is in het dagelijkse leven een zelfstandig assurantie-kantoorhouder in Zwaagwesteinde. Als voorzitter van het schoolbestuur van de “Oudste School van Friesland” de OBS Van Heemstra School te Oudwoude, deed hij vele jaren bestuurlijke ervaring op.

Momenteel is Reimer woordvoerder van de Antifascistische Actie – AFA Fryslân – een beweging welke discriminatie, racisme en fascisme actief wil bestrijden. Reimer haalde onlangs het NieuwsJournaal van Omroep Fryslân en ook andere kerkleden zijn bij dit initiatief betrokken. In het kader van het bestrijden van een partij als de PVV, welke een Racisme en Discriminatie stimulerend beleid in Nederland nastreeft, is AFA Fryslan doende om samen te werken met minderheden en kerkelijke organisatie’s. Met name kerkelijke jongerenorganisatie`s waren betrokken bij een campagne tegen de PVV in Fryslan welke in het kader stond van de Provinciale Statenverkiezingen. De leden van AFA Fryslan zijn dan ook van diverse pluimage. Er zijn mensen van diverse buitenlandse afkomsten en verschillende kerkelijke achtergronden bij betrokken.
Van Mormoon tot Protestant en van Katholiek tot Moslim of Atheist !
Met name veelal jongeren zijn bereid aktie te voeren om alle vormen van Discriminatie, Rechts-extremisme en Racisme te bestrijden. Overigens is de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen) op geen enkele wijze betrokken bij AFA. AFA Fryslan adverteerde in de Leeuwarder Courant onder het motto:

Dr. Martin Luther King: “Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen !”

  • Reageren?

    Klik op de titel van het gewenste artikel om ingekomen reacties te lezen of om zelf te reageren.
  • Categorieën