Mormoons Tabernakelkoor: “Truth is Marching”

7 april 2011 § 2 reacties

Een muziekvideo over Jezus Christus, het Mormoonse Tabernakelkoor, Gordon B. Hinckley, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu en Aung San Suu Kyimet.

Mormoonse schriftuur en profetische vermaningen dringen krachtig aan op sociale rechtvaardigheid, vrede, gelijkheid, democratie, mensenrechten, en zorg voor het milieu.
Heiligen der laatste dagen worden aangespoord hun “stem lang en luid (te) verheffen om het welzijn der armen en behoeftigen te bepleiten.” (Leer en Verbonden 124:75), en in gerechtigheid te leven zodat ook van ons gezegd mag worden: “er was geen arme onder hen.” (Mozes 7:18)
Ons is geboden: “Verwerpt daarom oorlog en verkondigt vrede.” (Leer en Verbonden 98:16)
Het Boek van Mormon wijst op “een streng gebod in alle gemeenten”, “dat er gelijkheid onder alle mensen moest zijn.” (Mosiah 27:3), een gelijkheid die volgens Nephi geldt voor allen “hetzij zwarte of blanke, dienstknecht of vrije, man of vrouw.” (2 Nephi 26:33)
Er is een duidelijke schriftuurlijke aanbeveling voor democratie, grondrechten en mensenrechten. (Mosiah 29:26, Leer en Verbonden 98:5, 101:77), en een evenduidelijke veroordeling van ongelijkheid, uitbuiting, onderdrukking en geweld. (2 Nephi 20:1-2, 3 Nephi 24:5, Leer en Verbonden 38:26, Mozes 8:28)
Ook de zorg voor het milieu, God’s schepping, heeft een schriftuurlijke basis: “want het werd geschapen met het oogmerk om met oordeel te worden gebruikt, niet overmatig.” (Leer en Verbonden 59:20)

Als heiligen der laatste dagen zoeken we de bevestiging van de geest, en gesterkt door leringen van kerkelijke leiders, streven we er naar gelijkheid en gerechtigheid in de maatschappij tot stand te brengen.

Heiligen der laatste dagen bouwen voort op de mormoonse traditie van een “alternatieve levensvisie, waarin geen plaats is voor onrechtvaardigheid en onderdrukking, armoede en onwetendheid, een samenleving waar mannen en vrouwen elkaar zien als broeders en zusters.” (Alexander Morrison, Church news 14 Oct.1995) Het Mormonisme biedt aldus een levensvisie waarin geen plaats is voor onwetendheid. In onze keuzevrijheid is geen keuze méér verwijtbaar dan het niet willen weten.

Onze kerkelijke leiders dringen er op aan die levensvisie in praktijk te brengen d.m.v. “aktieve deelname aan het politieke, bestuurlijke, en maatschappelijke leven”, “met evangeliebeginselen als uitgangspunt, en in samenwerking met anderen met een overeenkomstige visie.” (Brief van het Eerste Presidentschap, 15 Jan.1998, Ensign Apr.1998)

Waar ben ik?

Je bekijkt artikelen getagd met Gordon B. Hinckley voor De Mormoonse Arbeider.