Graag uw reaktie!

16 april 2011 § 7 reacties

Met een verrechtsend Nederland, een opkomende moderne fascistische partij als de PVV van Geert Wilders, toenemende discriminatie en racisme, het mislukken (volgens Rechts) van de Multiculturele Maatschappij en meer geweld tegen homofiele mensen. Zijn we in Nederland bezig intolerant te worden? Accepeteren we geen andere culturen meer? Sluiten we uit? Oordelen we mensen op afkomst, geloof of denken? Zien mensen er wel als “Nederlander” uit?

Allemaal vragen welke je kunt stellen als we allerlei toenemende berichten lezen over deze onderwerpen. Vind u ook dat Nederland bezig is zich te ontwikkelen als een intolerant land met een mogelijk toekomstig intolerant volk ?

Graag uw reaktie!
Reimer van Ruiten

Klik op de titel van het artikel om ingekomen reacties te lezen of om zelf te reageren.

Advertentie

§ 7 Reacties op Graag uw reaktie!

 • Robert Poort schreef:

  In het verleden wezen we nog al eens graag met het vingertje naar Amerika waar zo verschrikkelijk werd gediscrimineerd. Maar nu kunnen we er in Nederland en Vlaanderen zelf ook wat van. Europeanen plantten als koloniale mogendheden over de hele wereld hun vlaggen, plunderden andere volkeren en pasten zich nooit of te nimmer aan t.o.v. de inheemse taal en gebruiken. Maar o wee als andere mensen naar ons landje komen: integreren, taal leren, hoofddoekjes af! Ik las deze week over het Burka-verbod in Frankrijk en moest onwillekeurig terugdenken aan mijn jeugd in Utrecht, waar katholieke nonnen mijn kleuterschooltje leidden. Ze droegen lange zwarte gewaden, met zwarte hoofdkappen die hun haar volledig bedekten en alleen hun gezicht deels mochten laten zien in het openbaar. Ik heb er niets van overgehouden hoor!

 • Marco schreef:

  Helaas ben ik het niet eens met de reactie van Robert en met Reimer.

  Een aantal zaken zijn zeker correct te noemen, nederlanders integreerden niet in landen die werden gekoloniseerd, ik noem met name Indonesie. In Zuid -Afrika hebben we de streng calvinistische visie op het leven en wie wat hoort te doen in de schepping tot het ultieme uitgevoerd zien worden, en dat juist op het moment dat de ovens in Auschwitz net gedoofd waren. De apartheid werd in 1948 door dominee/premier Malan geinstitutionaliseerd en door de nederlander Verwoerd juridisch verankerd. Verwoerd werd later premier.

  In de VS was en is het een ander verhaal, integratie is daar haast een automatisme, voor vele volkeren. De melting-pot is daar een gegeven, maar met behoud van een zekere mate van verscheidenheid.

  Gezien de enorme influx van met name niet-westerse allochtonen die hun cultuur meenemen naar het westen en die niet afleggen en slecht integreren, is het begrijpelijk dat met name de onderlaag en lage middenstand zich afkeren van de multi-culti samenleving. Immers zij hebben het meest te maken met verdringing/opdringing van de vreemdeling. Zo was het ook in de VS en in vrijwel elk ander immigratieland. We kijken naar bijvoorbeeld de anti-ierse en anti-katholieke maatregelen van eind 19e eeuw in de Amerikaanse politiek, niets nieuws onder de zon.
  75 jaar later werd een ras-ierse familie de machtigste van de VS, het kan verkeren.

  Een HLD-mening: wanneer onze leiders ons vragen in ons geboorteland het koninkrijk op te bouwen, dan mogen we dit ook uitbreiden naar immigranten. De Heer wil niet dat er sprake is van emigratie/immigratie.

  Het zijn vaak de getalenteerden en vermogenden die de weg naar Fort Europa weten te vinden, legaal en illegaal. En dat is voor de zendende landen een verlies dat ze niet kunnen dragen. De berlijnse muur werd niet voor niets gebouwd, geen enkel land kan een verlies van 15% van zijn bevolking in 15 jaar verdragen.

  Denk ook eens na over het volgende, in 2009 verlieten 110000 nederlanders hun land omdat het elders beter is. Dat vind ik nog veel erger dan de (economische) vluchtelingen en immigranten. Want toppers worden op deze manier vervangen door tobbers.

  Toegegeven, de immigranten hebben relatief vaak goede papieren, maar er zijn meer dokters uit Afrika die op de taxi zitten, dan dat ze in het ziekenhuis werken. Met dank aan het NL-diplomasysteem.

 • Robert Poort schreef:

  Inhoudelijk heel goede reactie Marco!

  Ik had wel van Verwoerd gehoord, maar wist niet dat hij nota bene Nederlander was. Heel shockerend. We zien hoe levensgevaarlijk het is om racistische denkbeelden aan theologische verklaringen te verbinden. De “Trek” van de Boeren met hun huifkarren (Ossewa) in Zuid-Afrika heeft opmerkelijke overeenkomsten met de mormoonse pionierstocht naar het Westen. Verdreven door een vijandige omgeving, ondergingen zijn velerlei ontberingen en zochten naar een eigen veilige plek om zich te vestigen. Hun godsdienst stond daarbij centraal en werd later gebruikt om “Apartheid” te rechtvaardigen.

  Ja, de VS is inderdaad een smeltkroes van volken en culturen en verloopt integratie er doorgaans heel goed, maar er is daar ook veel meer geografische ruimte voor. Helaas was het wel zo dat de nieuwkomers uit Europa niet integreerden maar genocide pleegden op de oorspronkelijke bevolking, en later een verschrikkelijke burgeroorlog ontketenden rond het vraagstuk van slavernij. Ook daar treffen we weer theologische rechtvaardiging aan voor racisme.

  De huidige tegenstand tegen een multi-culturele samenleving in Nederland en Vlaanderen is zeker begrijpelijk – net zo begrijpelijk en verklaarbaar als destijd in Zuid-Afrika en in de VS – maar daarom niet minder verwerpelijk. Daarbij leg ik nogmaals nadruk op het belang van historisch perspectief. Misschien zijn marrokaanse probleemjongeren inderdaad een probleem – maar niet problematischer dan andere probleemjongeren en ouderen – maar kijk nu eens even terug in ons eigen koloniale verleden, waar een belangrijke basis werd gelegd voor onze economische welvaart in de loop der eeuwen. Hoezo integratie? Wat zou je zeggen van plundering, culturele minachting, en geweld. Marrokaanse probleemjongeren die mensen lastig vallen, staan in geen verhouding tot het geweld dat we zelf in ‘ons’ Indie pleegden. Jan Pieterszoon Coen ‘onderwierp’ de opstandige Banda-eilanden en dat kostte naar schatting 14.000 inwoners het leven. Zijn lijfspreuk: “Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want God is met ons”. Als Nederlanders hadden we klaarblijkelijk weinig behoefte aan integratie en inburgeringscursussen! Integratie is uiteraard een goede zaak, maar moet niet gebruikt worden om onze onverdraagzaamheid te verontschuldigen. Laten we gevoel voor verhoudingen niet uit het oog verliezen, en al zeker niet de vermaning van de Heer: “Ik was een vreemdeling …”

  “De Heer wil niet dat er sprake is van emigratie of immigratie” kan misschien wat genuanceerder benaderd worden. Het volk van Israel emigreerde vanuit Egypte naar het Beloofde Land, Lehi en de zijnen naar Amerika, en tienduizenden Europeanen emigreerden naar Zion. Dat laatste was destijds de officiele richtlijn van de kerk, maar er waren ook heiligen der laaste dagen die daar geen gevolg aan gaven en de kerk in eigen land versterkten. Tegenwoordig roepen onze kerkleiders ons niet meer op om massaal naar Zion (d.w.z. Utah) te trekken, maar er zijn ook leden die dat om uiteenlopende redenen toch doen (zoals mijn eigen gezin). Het een sluit het ander niet uit. Het kerkelijke advies om niet meer naar Utah te emigreren, maar de kerk in eigen land te versterken, heeft geen betrekking op gerechtvaardigde besluitvorming van individuele kerkleden om waar ook ter wereld te emigreren of te immigreren – om economische, politieke of andere niet-kerkelijke redenen – en gaat al helemaal niet op als argument in een discussie over een multi-culturele samenleving. Ook hier bestaat weer het gevaar dat we onverdraagzaamheid een godsdienstig jasje geven.

 • Vivian Seitzinger schreef:

  Nederland stond altijd als eerste op voor de minderbedeelden op deze wereld, als eerste ontwikkelingshulp bieden aan derde wereld landen, helpen in oorlogs gebieden. Nog steeds roepen ze:'” De tweede wereld oorlog! Dit nooit meer!” Maar wat is het wrang dat we nu een regering hebben die mensen op hun afkomst of wel of niet kunnen beoordelen! Asielzoekers zijn niet meer welkom, Mindervaliden tellen niet meer mee, de begeleiding voor deze mensen wordt volledig weg bezuinigd en ze moeten zichzelf maar zien te redden in een maatschappij die al in crisis is! Mensen raken hun baan kwijt en komen al niet meer aan de slag, laat staan de mindervaliden, of mensen zoals ik die na 15 jaar voor de kinderen gezorgd te hebben, bijna niet meer aan de slag komen na een echtscheiding! Kinderen die nog thuis wonen bij ouders in een uitkering worden dadelijk gestraft als ze gaan werken, hun salaris wordt gekort op de uitkering van de ouders, gevolg: Kinderen die voortijdig het ouderlijk huis moeten verlaten, omdat anders verzekeringen niet betaald kunnen worden e.d. Moet ik nog doorgaan? Kortom: het is erg triest gesteld met Nederland, wat onze ouders na de oorlog met veel moeite hebben opgebouwd aan ons sociale zorgstelsel, wordt nu met het grootste gemak afgebroken!! Altijd werd er met het wijzende vingertje naar Amerika gewezen. Obama wil een mooi zorgstelsel oprichten in Amerika naar Nederlands voorbeeld. MAAR WELK VOORBEELD IS DIT???? Ik kom soms niet meer rond in de maand omdat ik mijn medicijnen moet betalen van een ingesteld eigen risicobedrag van de zorg verzekering. De eerste vier, vijf maanden van het jaar is moeilijk voor veel mensen die niet helemaal gezond zijn! Medicijnen niet nemen is natuurlijk geen optie.Dit eigen risico is nu 170 euro en dit willen ze ophogen naar 300 euro. Kortom Nederland is alleen nog goed voor de gezonde en vooral rechte mens!!! IS DIT EEN DÉ JA VU?
  Begon niet in de jaren 30 een partij in Duitsland ook niet zulke leuzen te propageren???

  • Robert Poort schreef:

   Ik groeide ook op met de gedachte dat Nederland altijd vooraan stond in ontwikkelingshulp en culturele verdraagzaamheid, maar dat is meer wenselijkheid als realiteit, soms ook gestoeld op nationalistische gevoelens. Ook in de VS zien we dat heel sterk: niet alleen de grondwet is door de Heer geinspireerd – geen probleem, positief patriotisme – maar men vindt de VS al heel snel een beter land dan alle andere landen en dat is wel een probleem: nationalisme. Vivian beschrijft uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om zich als gezin te handhaven in de huidige ‘crisis’, welke overigens niet door arbeiders maar door asociale manipulatie van het grote geld werd veroorzaakt. Er is altijd geld voor militiare doeleinden, maar niet voor sociale doeleinden. Deze site van De Mormoonse Werker verbindt mormonisme aan socialisme en pacifisme, en dat is een logische combinatie. Ik las deze week nog een heel goed artikel waarin beschreven wordt hoe geld voor oorlogsinspanningen niet alleen slachtoffers maakt in verre landen, maar ook in eigen land door geld en energie te onthouden aan de zwaksten in de samenleving. Ik hoor er bijna nooit iets over in mormoonse kringen, maar het staat er toch echt wel: “Verwerpt daarom oorlog en verkondigt vrede” (Leer en Verbonden 98:16).

 • annette van grondelle schreef:

  Genesis 1:28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels,…
  Genesis 9: 1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!
  Genesis 1: 22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!

  Als we dus op grond van de bijbel verder gaan, zien we dat de aarde vervult moet worden. Van dat gebod is niets weggenomen. De mensen uit de tijd van de toren van Babel bleven dicht bij elkaar en he resultaat kennen we.
  Maar als je nu emigreert naar landen die al overvol zijn kom je ook weer in een soort toren van babel terecht. En die spraakverwarring is er al.
  Ik ben een groot voorstander van gelijke verdeling op de aarde, niet alleen van mensen natuurlijk, maar vooral van rijkdommen. Mensen helpen in hun eigen land, niet door regeringen geld te geven die er vervolgens oorlog van voeren, maar kleine, controleerbare projecten.
  Arabië en Afrika waren ooit welvarende gebieden en kunnen dat weer worden en zullen dat ook wel weer. Nu burgeroorlogen in het MO, maar uiteindelijk zal de mens daar ook vrij worden en zijn/haar capaciteiten gaan gebruiken.
  Als je ergens woont waar je je gezin niet kunt onderhouden, dan trek je weg. Dat is logisch, maar dat geld dan voor een enkeling, hoewel er nu al miljoenen zijn, staat het in geen verhouding tot de achterblijvers die die kans niet hebben en als de ontwikkelde mens ook wegtrekt gaat het inderdaad ten koste van de armen van die natie zoals Marco al schreef.
  Door de geschiedenis heen zie je volksverhuizingen, waarbij dan de oorspronkelijke bevolking ook weer wegtrekt of ten ondergaat. Soms wordt dit expres gedaan zoals bv in Tibet, waar grote aantallen Chinezen heen gestuurd worden om de oorspronkelijke bevolking geen kans meer te laten op eigen cultuur en geloof.

  Toen ik de eerste keren als kind naar de kerk ging in 1956 zat het stampvol in Rotterdam Zuid. Ondanks de vermaning van David O mac Kay om in je eigen land te blijven waren er binnen een aantal maanden zoveel mensen geemigreerd dat de zaal haast leeg was. En het waren de meest ontwikkelden die vertrokken. Die vermaning om in je eigen land te blijven is een aantal keer herhaald en ook niet nageleefd.
  Robert, je schreef dat het volk van Israel emigreerde vanuit Egypte, maar we weten toch dat Abraham met een kleine groep naar Israel ging in opdracht van de Heer en ook dat daar weinig volk woonde. Tijdens de hongersnood gingen ze naar Egypte, maar ze hadden daarna gewoon weer terug kunnen keren naar het hun beloofde land, een geschenk van God als we de bijbel volgen. Dat ze verkozen in Egypte te blijven kun je dan ook zien als een afwijzing van dat geschenk en wat die emigratie tot gevolg had kunnen we ook lezen.
  Jaloezie van de Egyptenaren, slavernij en ten slotte 40 jaar rondsjouwen in een woestijn. Ze hadden beter in eigen land kunnen blijven.
  Ik begreep dat het verhaal van Lehi nu discutabel is geworden? Wel zien we wat er met de indiaan is gebeurd door massa emigratie.

  Robert je schreef: Tegenwoordig roepen onze kerkleiders ons niet meer op om massaal naar Zion (d.w.z. Utah) te trekken, maar er zijn ook leden die dat om uiteenlopende redenen toch doen (zoals mijn eigen gezin). Het een sluit het ander niet uit. Het kerkelijke advies om niet meer naar Utah te emigreren, maar de kerk in eigen land te versterken, heeft geen betrekking op gerechtvaardigde besluitvorming van individuele kerkleden om waar ook ter wereld te emigreren of te immigreren – om economische, politieke of andere niet-kerkelijke redenen – en gaat al helemaal niet op als argument in een discussie over een multi-culturele samenleving.

  Zo kun je dan toch alle geboden uitleggen? Om gerechtvaardigde reden betaal je bv geen tiende meer, maar helpt rechtstreeks, of je hebt het zelf nodig voor iets belangrijks. Of om gerechtvaardige reden drink ik geen koffie maar drink me klem aan de cola.
  Nee, de leiders hebben wel degelijk bij herhaling gezegd in eigen land te blijven en ik heb nergens gelezen dat er uitzonderingen zijn, want dan voelt ieder die wil gaan zich de uitzondering.
  Zelf denk ik God schiep de wereld en de mens schiep de grenzen. Maar als grote groepen mensen bijeen zijn blijft het toren van Babel scenario bestaan. Niet alleen bij mensen maar ook bij dieren. De aarde ontwikkelen en eerlijke verdeling van de “rijkdommen” en ruimte voor iedereen.

 • Robert Poort schreef:

  Annette ik probeer de rode draad te vinden in je reactie.
  Als de rode draad is dat mensen niet mogen migreren op deze aarde als ze dat wensen en daartoe de kans zien, dan is dat volgens mij een ontkenning van een van de meest essentiele rechten van de mens. Wie zijn wij dat we voor andere mensen gaan uitmaken of migratie wel of niet mag of wenselijk is?

  Het kerkelijke advies (geen gebod) om niet meer naar Utah te emigreren heeft niets van doen met een discussie over een multi-culturele samenleving. Maar ik herhaal nog eens dat ook in dat geval de Kerk niet ontkent dat mensen het recht hebben om te migreren als ze dat toch willen. Maar mensen die tegen het advies van de Kerk in toch blijven emigreren, kunnen niet langer beweren dat ze dat doen omdat de Kerk hen daartoe opriep.

  Het naar eigen inzicht uitleggen van kerkelijke adviezen en/of geboden is typerend voor vrijzinnige mormonen, doet recht aan de meest essentieele wilsbeschikking van de mens, en eigen inzicht en verstand gebruiken heeft ook van alles te maken met persoonlijke openbaring. Ik kan jouw oproep tot absolute gehoorzaamheid niet goed plaatsen Annette.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Wat is dit?

Je leest nu Graag uw reaktie! voor De Mormoonse Arbeider.

Meta

%d bloggers liken dit: